Now showing items 1-1 of 1

    • สุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

      โชคชัย มานะธุระ; Chokchai Manatura (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษาเชิงพรรณนาด้านสุขภาพของคนงานในโรงงานอุดสาหกรรม 8 แห่งในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤมภาคม 2550 เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงาน 2,227 คน โดยใช้แบบสอบถามและกา ...