Now showing items 1-1 of 1

    • บันทึกการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษโบทูลินัม จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2549 

      ธำรง หาญวงศ์; Thamrong Hanwongsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2549 ในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 11 ของตำบลเชียงแรง ตำบลสบบง ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยเกิดอาการอาหารเป็นพิษหลังจากกินลาบเนื้อเก้งดิบ 69 คน จากผู้ที่มีประวัติกินเนื้อเก้ง ...