Now showing items 1-2 of 2

  • การสอบสวนโรคมือ เท้า และปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

   มาลี สิริสุนทรานนท์; Malee Sirisuntranont; สมพร หุ่นเลิศ; Somporn Hunlert; ปองปรีดา คงดั่น; Pongpreeda Kongdun; กิตติศักดิ์ จรัสทอง; Kittisak Charustong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมือ เท้าและปาก สืบค้นหาสาเหตุ ค้นหาผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่และผู้สัมผัสใกล้ชิด ศึกษาวิธีการถ่ายทอดโรค และค้นหาแนวทางป้องกันควบคุมโรคในเหตุการณ์ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอไทรน้อย ...
  • โรคมือ เท้า และ ปาก ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545-2550 

   วชิระ บถพิบูลย์; Vachira Bothpiboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   โรคมือ เท้าและปาก เป็นโรคติดเชื้อไวรัส พบมากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ใน พ.ศ. 2549 ในประเทศไทยพบผู้ป่วย 3,961 ราย เสียชีวิต 7 ราย และในจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วย 85 ราย เสียชีวิต 3 ราย เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ เอนเทอโรไวรัส 71 ...