Now showing items 1-6 of 6

  • การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

   รังสรรค์ ศรีภิรมย์; Rangsan Sripirom; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachodpanich; ภานุมาศ ภูมาศ; Panumas Phumas; สุมนต์ สกลไชย; Sumon Sakolchai; กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chantapasa; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ไม่ไปใช้บริการในสถานพยาบาล แต่ซื้อยามารักษาตนเองจากร้านยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย ...
  • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์; Phetchrerk Thansawac (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์รวมไปถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชนในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ...
  • พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2550 

   เกรียงไกร ไกยวรรณ์; Kriangkrai Kraiyawan; สุธาทิพย์ กุลศรี; Suthatipya Kulsri; อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล; Amornrat Akrasreskul; นิลอุบล แก้วอินทร์; Nilubol Kaewin; จุฑารัตน์ ลมอ่อน; Jutharat Lomoon; สันติ ยุทธยง; Santi Yuthayong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอวังสามหมอ เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงมุ่งหมาย ได้จำนวนทั้งหมด 198 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และแบบบันทึกผลการตรวจส ...
  • พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. ของประชาชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

   ประพันธ์ สุนทรปกาสิต; Prapant Soontornpagasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาเพื่อหาความรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย 6 อ. สร้างสุขภาพ ใช้เครื่องมือที่ศึกษาแบบสัมภาษณ์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ค่าความเชื่อมั่น 0.70) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา และสถิตินุมาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเ ...
  • พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงโรคไม่ติดต่อของข้าราชการในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2550 

   เฉลิมชัย คุณชมภู; Chalermachai Khunchompoo (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาวิจัยเชิงสำรวงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อของข้าราชการในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการตรวจคัดกรองเก็บข้อมูลจากข้าราชการ 883 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูล ...
  • สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   ธนพร ปัญญาธร; Tanaporn Punyathorn; ธนียา ศรีวิพัฒน์; Thaneeya Sriwiphat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาเชิงสำรวจแบบตัดขวางนี้ทำเพื่อหาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ สภาวะสุขภาพ รวมถึงความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลในเดือนกันยายน ...