Now showing items 1-1 of 1

    • โลกร้อนกับโรคระบาด 

      สรันยา เฮงพระพรหม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-09)
      การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้สิ่งต่างๆบนโลกนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ ...