Now showing items 1-1 of 1

    • โลกร้อนกับโรคระบาด 

      สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้สิ่งต่างๆ บนโลกนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์หลายๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย ...