Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์วัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548-2550 

      สมบัติ ธนานุภาพไพศาล; Sombat Thananuparppaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาสถานการณ์และวิทยาการระบาดของวัณโรค จากระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการของโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2548-2550 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ...