Now showing items 1-1 of 1

    • ข้อมูลการมารับบริการของแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 

      สานนท์ สังข์ภาพันธ์; Sanont Sungpapan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจและเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการมารับบริการ ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาล และข้อมูลค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแกลง ...