Now showing items 1-1 of 1

    • ระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนรอบบริเวณโรงงานหลอมตะกั่ว 

      ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร; Prasitchai Mungchit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษานี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณรองโรงงานหลอมตะกั่ว ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับระดับตะกั่วในเลือด ...