Now showing items 1-1 of 1

    • ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุนในปี 2555 

      นิศากร เชื้อสาธุชน; สรันยา เฮงพระพรหม; Nisakorn Chuesathuchon; Sarunya Hengpraprom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
      การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน กลุ่มตัวอย่างได้แก่แพทย์ใช้ทุนปี 2555 จำนวน 283 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างเดือน ...