Now showing items 1-2 of 2

  • ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

   วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ; Warintep Chersamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาแบบกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม 216 คน เป็นเด็กอ้วนเกิน 108 คน และเด็กที่มีรูปลักษณ์ปรกติ 108 คน จำแนกโดยใช้เกณฑ์อิงน้ำหนักตัว ส่วนสูง ของกองโภชนาการ ...
  • โรคอ้วนในวิชาชีพแพทย์ 

   ปริชมน พันธุ์ติยะ; Parichamon Puntiya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   ปัจจุบัน โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญทั้งของโลกและในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากความชุกของโรคอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี แม้ว่าแพทย์จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กลับพบว่าแพทย์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีมากถึงร้อยละ ...