Now showing items 1-1 of 1

    • ความสม่ำเสมอในการกินยากันชักเฟนีย์โทอิน 

      สักรินทร์ สมศักดิ์; Sakkarin Somsak; นันทวัน สมศักดิ์; Nantawan Somsak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      เฟนีย์โทอินเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก เนื่องจากการใช้ยายังมีปัญหาในทางเวชกรรมที่ต้องติดตามความสม่ำเสมอในการใช้ยาและระดับยาในเลือด เพราะยามีช่วงการรักษาแคบ, ระดับยาในพลาสมาเข้าสู่สภาวะคงที่ช้า, ...