Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สเรดอนกับมะเร็งปอด การสำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ 

      สมบัติ บุญญประภา; Sombat Boonyaprapa; ไพทูรย์ วรรณพงษ์; Paitoon Wanapongse; อรรถพล ชีพสัตยากร; Atttapon Cheepsattayakorn; ศรีสุดา แซ่อึ้ง; Sriduda Saeung; บรรทม โสลา; Boontham Sola; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      รายงานนี้เสนอส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสแก๊สเรดอนในอาคารที่อยู่อาศัยกับมะเร็งปอด ในพื้นที่สำรวจ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น โดยการวัดระดับแก๊สเรดอนในบ้านที่อยู่อาศัยประจำ ...