Now showing items 1-1 of 1

    • ความผันแปรของฤดูกาลกับโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

      เสรี นพรัตน์; Seree Nopparat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์กับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายปี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ...