Now showing items 1-1 of 1

    • ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2546 และ 2547 

      สุเมธ องค์วรรณดี; Sumet Ongwandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ได้ถูกใช้ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการต่างๆ ภายในโรงพยา ...