Now showing items 1-10 of 10

  • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 : ผลักดัน–พัฒนา ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ วิจัย R2R 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-07)
   ฉบับนี้เราขอพาท่านย้อนไปสู่บรรยากาศ การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรมR2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นเมื่อราวต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ...
  • กลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัยจากงานประจำในบริบทสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   วรรณพร บุญเรือง; Wannaporn Boonrueng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   แนวคิดของแผนงานวิจัยจากงานประจำ เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้บรรจุแผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบ วิจัยจากงานประจำ หรือ Routine to Research (R2R) โดยมีพันธกิจหลัก คือ สร้างเครือข่ายการจัด ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 2 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายนนี้ ส่งถึงผู้อ่านในช่วงเดือนที่มีวันสำคัญมากมาย โดยเฉพาะวันผู้สูงอายุ วันที่ย้ำให้ลูกหลานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว จากการคาดการณ์พบว่า ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กังหันลม ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ นำเสนอหลากหลายมุมมองและวิถีปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเกิดประกายแสงสว่างน้อยๆ นำทางให้พบกับความสุขและเห็นคุณค่าของการงานตรงหน้าที่ต้องทำทุกวัน ผ่านการบอกเล่าของผู้คนแวดวงสาธารณสุข ...
  • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เป้าหมายในการขยายแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R) ให้ขจรขจายไปทั่วทั้งระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมของการใช้ความรู้ในการพัฒนางานของคนในวงการสุขภาพ โดยให้บุคลากรแต่ละคนสามารถแก้ปัญหาไ ...
  • การวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; กุลธร เทพมงคล; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Akarin Nimmannit; Cherdchai Nopmaneejumruslers; Kullathorn Thephamongkhol; Sarinya Ngarmtipvatana; Ladathip Suwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R) เป็นกลไกที่เข้าไปปรับกระบวนการทำงานประจำ โดยนำงานวิจัยเข้าไปรังสรรค์คุณค่าให้แก่งานประจำ กระตุ้นให้ผู้ทำงานพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ...
  • ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 ไม่ R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; Akarin Nimmannit; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers; กุลธร เทพมงคล; Kullathorn Thephamongkhol; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; Sarinya Ngarmtipvatana; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Ladathip Suwan; รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช; Raweewan Kitipoonwongvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
  • แนวทางและบทเรียนจากงานประจำสู่งานวิจัย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   R2R เป็นการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในงานประจำข้อมูลที่แท้จริงจากการวิจัย นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพของการบริการในโรงพยาบาล หรือปรับปรุงการบริหารจัดการในหน่วยงานบริการ ลักษณะงาน R2R ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 เรื่อง 1. ...