Now showing items 1-2 of 2

  • ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit; กนิษฐา มากมูล; Kanidta Makmool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด สถานการณ์และวิธีการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในประเด็นทางด้านการควบคุมยาสูบ การปกครองและข้อตกลงทางการค้าของประเทศต่างๆ (2) วิเคราะห์ฉากทัศน์ของบริบทด้านการปกครอง ...
  • เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี 

   ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ข้อตกลงการค้าเสรีเกิดขึ้นจากความเชื่อว่า ควรจะปล่อยให้สินค้าที่มีคุณภาพดีกระจายไปทั่วโลกได้อย่างเสรี ปราศจากมาตรการกีดกันต่างๆ เพื่อที่คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้น และประเทศต่างๆจะมีความมั่งคั่งขึ้น แต่ยาสูบเป็นสินค้าที ...