Now showing items 1-2 of 2

  • ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit; กนิษฐา มากมูล; Kanidta Makmool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด สถานการณ์และวิธีการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในประเด็นทางด้านการควบคุมยาสูบ การปกครองและข้อตกลงทางการค้าของประเทศต่างๆ (2) วิเคราะห์ฉากทัศน์ของบริบทด้านการปกครอง ...
  • สังคมไทยจะสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบ WHO FCTC อย่างไร 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกขององค์การอนามัยโลก เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยการออกมาตรการควบคุมการยาสูบต่าง ๆ ...