Now showing items 1-1 of 1

    • การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

      สมคิด วีระเทพสุภรณ์; Somkid Virathipsuporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลรักษาผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยกลุ่ม 1 (รูปแบบเดิม) มีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา คือ ...