Now showing items 1-1 of 1

    • พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา 

      พงษ์เดช สารการ; เยาวเรศ คำมะนาด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
      การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบควบคุมประชากรจับคู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภรรยาและ/หรือสามีกับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยาในจังหวัดขอนแก่น การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับกลุ่ ...