Now showing items 1-1 of 1

    • กาฬโรค : โรคอุบัติซ้ำ 

      ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล; Iyarit Thaipisuttkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
      กาฬโรคเป็นโรคในสัตว์ตระกูลฟันแทะที่เกิดจากแบคทีเรีย Yersinia pestis โดยมีหมัดเป็นพาหะ โรคในมนุษย์นั้นเกิดจากการติดเชื้อโดยบังเอิญ จากการถูกหมัดกัดหรือจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ ในอดีต กาฬโรคเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ...