Now showing items 1-2 of 2

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ 

   วรรณภา เล็กอุทัย; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; เนติ สุขสมบูรณ์; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐสังคม ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ...
  • ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

   วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ; Warintep Chersamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
   การศึกษาแบบกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเอแจ้ห่ม 216 คน เป็นเด็กอ้วนเกิน 108 คน และเด็กที่มีรูปลักษณ์ปรกติ 108 คน จำแนกโดยใช้เกณฑ์อิงน้ำหนักตัว ส่วนสูง ของกองโภชนาการ ...