Show simple item record

การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

dc.contributor.authorอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์en_US
dc.contributor.authorแสวง วัชระธนกิจen_US
dc.contributor.authorปาริชาต บุตรดีมีen_US
dc.contributor.authorศิริรัตน์ บุญจรัสen_US
dc.contributor.authorนุชจรินทร์ อภินันท์en_US
dc.contributor.authorน้ำผึ้ง โนรีรัตน์en_US
dc.contributor.authorวัชโรดม ศุภลักษณ์en_US
dc.coverage.spatialอุบลราชธานีen_US
dc.date.accessioned2010-10-05T09:31:17Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:25:53Z
dc.date.available2010-10-05T09:31:17Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:25:53Z
dc.date.issued2553-05en_US
dc.identifier.otherhs1715en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3021en_US
dc.description.abstractการประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี การประเมินผลของนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการรักษา ยังมีข้อจำกัดในตัวชี้วัดที่เลือกใช้ในการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล มีความหลากหลายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้ ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ตาม ปัจจุบันโรงพยาบาลนำระบบข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านยาและการดูแลผู้ป่วย แต่การใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการโรค ประเมินผลลัพธ์การบริหารจัดการโรค จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการโรคเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลชุมชน วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประเมินการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการรักษา ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยระยะยาว อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ทีมสหวิชาชีพในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม HI 16 โรงพยาบาล , Mbase 1โรงพยาบาล , HOSxP 1 โรงพยาบาล ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552 ด้วยโปรแกรม STATA version 9.2 ผลการศึกษา ผลการศึกษาแสดงถึงระดับคุณภาพของกระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผลลัพธ์คุณภาพการดูแลรักษาด้านคลินิกที่มีความแตกต่างกันสูง ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 -120 เตียง ดังนี้ ผลด้านกระบวนการดูแลในปี 2552 โรงพยาบาลชุมชนสั่งตรวจตัวชี้วัดติดตามอย่างน้อยปีละ1 ครั้งใน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ Serum creatinine มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.03 รองลงมา TG , LDL, Total CHO , HDL,UA และ HbA1c เท่ากับร้อยละ 59.30, 57.52 , 56.09, 52.07, 32.15 , 26.55 ตามลำดับ ได้รับยาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเป็นยา Apirin มากที่สุด ร้อยละ 60.16 รองลงมา คือยา Statin ร้อยละ 38.03 ใกล้เคียงกับยา ACE-Inhibitor ร้อยละ 35.59 ผลลัพธ์คุณภาพการดูแลรักษาด้านคลินิกในปี 2552 ที่บรรลุตามเกณฑ์ใน 6 ตัวชี้วัด พบว่าควบคุมระดับไขมันในเลือด LDL <100 mg/dl ได้มากที่สุดร้อยละ 39.53 รองลงมา TG <150 mg/dl , HbA1c < 7 % , HDL >40 mg/dl , BP <130/80 mmHg , FBS 90-130 mg/dl บรรลุเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 32.88 , 25.63 , 19.30 , 12.01 , 11.55 ตามลำดับ สรุปผลการศึกษา การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ตัวชี้วัดสะท้อนถึงระดับคุณภาพการให้บริการและสามารถประเมินผลลัพธ์คุณภาพด้านคลินิก เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้ ควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนมีระบบบริการเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและมีระบบจัดการข้อมูลที่ต่อเนื่องen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี,โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีen_US
dc.format.extent1967619 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectโรคเบาหวานen_US
dc.subjectการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWK810 อ631ก 2553en_US
dc.identifier.contactno52-066en_US
dc.subject.keywordการบริหารจัดการen_US
dc.subject.keywordการประเมินen_US
dc.subject.keywordโรงพยาบาลชุมชนen_US
.custom.citationอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, แสวง วัชระธนกิจ, ปาริชาต บุตรดีมี, ศิริรัตน์ บุญจรัส, นุชจรินทร์ อภินันท์, น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ and วัชโรดม ศุภลักษณ์. "การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3021">http://hdl.handle.net/11228/3021</a>.
.custom.total_download313
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year4

Fulltext
Icon
Name: hs1715.pdf
Size: 2.956Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record