Show simple item record

Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก

dc.contributor.advisorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขen_US
dc.contributor.advisorวินัย ลีสมิทธิ์en_US
dc.contributor.advisorสงครามชัย ลีทองดีen_US
dc.contributor.advisorวีระศักดิ์ พุทธาศรีen_US
dc.contributor.advisorเวียงรัฐ เนติโพธิ์en_US
dc.contributor.advisorปรีดา แต้อารักษ์en_US
dc.contributor.advisorฐิติมา นวชินกุลen_US
dc.contributor.advisorพรเทพ ศิริวนารังสรรค์en_US
dc.contributor.authorจรวยพร ศรีศศลักษณ์en_US
dc.contributor.editorจรวยพร ศรีศศลักษณ์en_US
dc.contributor.editorสายศิริ ด่านวัฒนะen_US
dc.contributor.editorอารดา สุคนธสิทธิ์en_US
dc.date.accessioned2011-02-28T04:32:48Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:01:22Z
dc.date.available2011-02-28T04:32:48Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:01:22Z
dc.date.issued2554-01en_US
dc.identifier.citationMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 1 มกราคม 2554en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3106en_US
dc.description.abstractเวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 “10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อค้นหาทางออกร่วมกัน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า การจัดเวทีครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินการของแผนงานฯ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการปรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) การจัดทำเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเนื้อหาสำคัญจากการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอด และนำสาระความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในการนำไปปรับวิธีคิดและมุมมองของการกระจายอำนาจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในระยะต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการกระจายอำนาจen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.titleMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออกen_US
dc.title.alternativeกระจายอำนาจกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพen_US
dc.title.alternativeการปฏิรูปการคลังท้องถิ่นของไทยกับทางเลือกในการกระจายอำนาจด้านสุขภาพen_US
dc.title.alternative10 ปีกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : จากบทเรียนสู่ทางออกen_US
dc.title.alternativeทิศทางกระทรวงสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพen_US
dc.title.alternativeข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : โอกาสและความเป็นไปได้ของระบบสาธารณสุขไทยen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.publicationเอกสารจากเวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๑ “๑๐ ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อค้นหาทางออกร่วมกัน” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้าen_US
.custom.citationจรวยพร ศรีศศลักษณ์. "Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก." 2554. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3106">http://hdl.handle.net/11228/3106</a>.
.custom.total_download1382
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year97
.custom.downloaded_fiscal_year157

Fulltext
Icon
Name: mind the gap_01.pdf
Size: 3.901Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record