Show simple item record

Review and Synthesis of Health Research Translation : Concept and its Application

dc.contributor.authorภัทรวัณย์ วรธนารัตน์en_US
dc.contributor.authorธีระ วรธนารัตน์en_US
dc.date.accessioned2011-05-03T03:06:04Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:28:27Z
dc.date.available2011-05-03T03:06:04Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:28:27Z
dc.date.issued2554-04-10en_US
dc.identifier.otherhs1796en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3123en_US
dc.description.abstractกระแสโลกาภิวัฒน์ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงระบบสาธารณสุข แต่ละประเทศได้มีการเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง เช่น การเพิ่มการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะหาทางขยายผลไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกการพัฒนาในระดับนโยบายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และประชาคมโลกไปพร้อมกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนในการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความหลากหลายและผลผลิต ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ นั้นบ้างก็ได้รับการรวบรวมในระดับสถาบัน ณ แหล่งทุน สถาบันการศึกษา หรือที่อื่นๆ อย่างกระจัดกระจาย และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือทันเหตุการณ์ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการริเริ่มของแหล่งทุนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ช่องว่างของการแปรองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่การปฏิบัติระดับสาธารณะนั้น ยังคงเป็นคำถามสำคัญของประเทศ และสังคมโลก เพื่อจะไขข้อข้องใจที่ว่าเหตุใดผลงานศึกษาวิจัยบางชิ้นจึงสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติในระดับสาธารณะ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ แต่ผลงานศึกษาวิจัยอีกจำนวนมากที่ทำเสร็จแล้วก็ได้รับการเปรียบเปรยว่าถูกนำไปแขวนไว้บนหิ้งซึ่งบางส่วนคงเป็นเหตุผลในเชิงคุณภาพของผลงาน แต่บางส่วนที่มีคุณภาพดีแต่ยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ข้อเสนอโครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพด้านการป้องกันไปสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายสาธารณะ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพด้านการป้องกันไปสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายสาธารณะ โดยทำการเปรียบเทียบบทเรียนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหวังให้ผลผลิตจากการศึกษานี้เป็นองค์ความรู้และทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและทันเหตุการณ์ได้ในอนาคตen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent11572403 bytesen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะen_US
dc.title.alternativeReview and Synthesis of Health Research Translation : Concept and its Applicationen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWA540 ภ373ก 2554en_US
dc.identifier.contactno54-002en_US
.custom.citationภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ and ธีระ วรธนารัตน์. "การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ." 2554. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3123">http://hdl.handle.net/11228/3123</a>.
.custom.total_download60
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1796.pdf
Size: 12.27Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record