Show simple item record

Five Years of Transferring Health Centers to Tambon Administrative Organizations and Municipalities : Health Decentralization, 2007-2011

dc.contributor.authorเยาวมาลย์ เสือแสงทองth_TH
dc.contributor.authorรำไพ แก้ววิเชียรth_TH
dc.contributor.authorYaovaman Suasangtongen_EN
dc.contributor.authorRampai Kaewvichienen_EN
dc.date.accessioned2012-05-25T08:08:06Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:15:33Z
dc.date.available2012-05-25T08:08:06Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:15:33Z
dc.date.issued2555-03en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,1(ม.ค.-มี.ค. 2555) : 86-99en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3515en_US
dc.description.abstractเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในการประมวลและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการระยะต่อไป โดยการศึกษาเอกสารการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยประเมินผลของนักวิจัยหลากหลายมุมมอง และการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้อบต.และเทศบาลอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปอยู่กับอปท. และกลุ่มประชาชนที่เคยรับบริการจากสถานีอนามัยถ่ายโอน รวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้อบต.และเทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการ ผลการศึกษาใน 3 มิติประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยถึงปัจจุบัน ในช่วง 5 ปีชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีพัฒนาการในทิศทางที่เติบโต มีผลการดำเนินงานสาธารณสุขท้องถิ่นที่สนองตอบความต้องการของชุมชน 26 แห่ง มีเพียง 2 แห่งที่การถ่ายโอนบุคลากรไปเพียง 1 คน ซึ่งน้อยเกินไปและการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมของท้องถิ่นมีข้อจำกัดเนื่องจากบริบทพื้นที่ 2) บทเรียนที่ได้จากการถ่ายโอนทั้งแบบเฉพาะกรณีและบทเรียนร่วมของหลายท้องถิ่นเป็นชุดข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุขและสกถ. สำหรับทางเลือกการถ่ายโอน คือ (1) ถ่ายโอนแบบเดิม ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อป้องกันผลเสีย กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนขึ้นและให้มีกลไกดำเนินการที่เป็นอิสระ (2) การถ่ายโอนแบบใหม่ กระทรวงต้องจริงจังในการทดลองนำร่องและสรุปบทเรียน สกถ.จะต้องมีกลไกและวิธีการที่สนับสนุนอย่างเข้มแข็งเพียงพอ (3) ไม่ถ่ายโอนแต่ทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและอปท. โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขen_US
dc.title5 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล: การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ปี 2550-2554th_TH
dc.title.alternativeFive Years of Transferring Health Centers to Tambon Administrative Organizations and Municipalities : Health Decentralization, 2007-2011en_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeThis study was conducted to learn of the changes that had occurred during the five-year period of the transfer of subdistrict (tambon) health centers to Tambon Administrative Organizations (TAOs) and municipalities. Both quantitative and qualitative data were collected from primary and secondary sources; and then data were processed and policy recommendations were synthesized for submission to highlevel administrators of the Ministry of Public Health (MoPH) and other relevant agencies in the next phase. Documentary review was conducted on program implementation documents of agencies concerned, various evaluative research papers, and reports on program monitoring and evaluation carried out continuously by administrators of the local government organizations (LGOs), the transferred health officials, and the people who had received health services from the health centers before and after the transfer, and the participatory observation of the transfer process especially to the LGOs as the management agencies. The results in the three dimensions are as follows: (1) The progress of the transfer, over the past five years, have shown positive changes in most of the local health programs as their services are responsive to the needs of the communities. Of all 26 transferred health centers, only 2 health centers had only 1 health official transferred to each of them, which was too few and the recruitment of additional staff by the local agencies was constrained by the local context. (2) The lessons learned from transfer with regard to specific cases and overall common lessons are the information that can be used for consideration for policy and operation improvements. (3) The policy recommendations for MoPH and the Office of the Decentralization to Local Government Organizations Committee (DLOC) regarding the options of transfer are: (a) transfer in the old pattern, but with the revision of criteria, conditions, and process to prevent negative effects; and the roles and responsibilities of relevant agencies have to be made clearer by an independent mechanism; (b) the new model of transfer, i.e. MoPH has to take this matter seriously especially in the pilot-scale decentralization and the synthesis of lessons learned; and the DLOC has to have a strong and adequate support mechanism and procedures; and (c) non-transfer but working together collaboratively by MoPH and LGOs with clearly specified roles and responsibilities.en_US
dc.subject.keywordการถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.subject.keywordงานสาธารณสุขท้องถิ่นen_US
dc.subject.keywordTransfer of Health Centeren_US
dc.subject.keywordlocal health programsen_US
dc.subject.keywordhealth decentralizationen_US
.custom.citationเยาวมาลย์ เสือแสงทอง, รำไพ แก้ววิเชียร, Yaovaman Suasangtong and Rampai Kaewvichien. "5 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล: การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ปี 2550-2554." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3515">http://hdl.handle.net/11228/3515</a>.
.custom.total_download1419
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month12
.custom.downloaded_this_year121
.custom.downloaded_fiscal_year186

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v6n1 ...
Size: 275.7Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record