Show simple item record

Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

dc.contributor.advisorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขth_TH
dc.contributor.advisorสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐth_TH
dc.contributor.authorจรวยพร ศรีศศลักษณ์th_TH
dc.contributor.editorสุภาวดี นุชรินทร์th_TH
dc.contributor.editorนิธิภา อุดมสาลีth_TH
dc.contributor.editorฐิติมา นวชินกุลth_TH
dc.contributor.editorศุภฑิต สนธินุชth_TH
dc.contributor.editorรัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุลth_TH
dc.contributor.editorอารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์th_TH
dc.date.accessioned2012-09-07T09:24:09Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:06:42Z
dc.date.available2012-09-07T09:24:09Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:06:42Z
dc.date.issued2555-08en_US
dc.identifier.citationMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่3 สิงหาคม 2555en_US
dc.identifier.isbn9789742991883en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3669en_US
dc.description.abstractการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่ ทั้งภาคสาธารณสุขและภาคท้องถิ่น ประมาณ 100 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ ภายใต้การดำเนินการของแผนงานฯ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ต่อผลการถ่ายโอนสถานีอนามัย (สอ.) ที่ผ่านมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่กำลังดำเนินการถ่ายโอน ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย/รพ.สต. ต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) เนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีนี้อาจแสดงให้เห็นได้ว่าการกระจายอำนาจด้านสุขภาพเป็นเรื่องของการปรับวิธีคิด ปรับมุมมองของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และการปรับโครงสร้างทางอำนาจให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ที่สำคัญคือต้องให้เวลากับการเตรียมความพร้อมและการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สวรส. ในฐานะหน่วยงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ขอขอบคุณท่านวิทยากร เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วม เวที และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพต่อไปในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent12648470 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectการถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.titleMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นen_US
dc.title.alternativeปฐมบทถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.title.alternativeถอดบทเรียนต่างประเทศสู่ทิศทางใหม่การถ่ายโอนสถานีอนามัีย/รพ.สต.th_TH
dc.title.alternativeกึ่งทศวรรษ : ประเมินผลนโยบายถ่ายโอนen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordสถานีอนามัยen_US
.custom.citationจรวยพร ศรีศศลักษณ์. "Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3669">http://hdl.handle.net/11228/3669</a>.
.custom.total_download1457
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month9
.custom.downloaded_this_year194
.custom.downloaded_fiscal_year302

Fulltext
Icon
Name: MIND THE GAP_03.pdf
Size: 12.06Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1248]
    บทความวิชาการ

Show simple item record