Show simple item record

Public Deliberative Process to Build Consensus in the Development of Justice Motivation System for the Health Personnels and Health Care System in Thailand

dc.contributor.authorวันชัย วัฒนศัพท์en_US
dc.contributor.authorศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุen_US
dc.contributor.authorภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์en_US
dc.contributor.authorศิรินาถ ตงศิริen_US
dc.contributor.authorชนัญญา กาสินพิลาen_US
dc.contributor.authorสุจินันท์ หรสิทธิ์en_US
dc.date.accessioned2014-03-17T02:01:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:31:23Z
dc.date.available2014-03-17T02:01:26Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:31:23Z
dc.date.issued2557-01en_US
dc.identifier.otherhs2093en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3988en_US
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทบทวนทางเลือกของระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกและประมวลผลเพื่อจัดทำภาพอนาคตของระบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อใช้กระบวนการสานเสวนาหาทางออกอันจะนำไปสู่ข้อยุติในการตัดสินใจด้วยฉันทามติ โดยแบ่งการดำเนินการเป็นสองระยะ ในระยะที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อสรุปของรายงานนี้ เริ่มจากการดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ถึงความเห็นต่างของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มีการปฏิบัติหลายรูปแบบในพื้นที่ต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสายวิชาชีพทุกสาขา จากกลุ่มสายสนับสนุน ได้ใช้กระบวนการสานเสวนา เพื่อให้ได้แนวทางออกเบื้องต้น เพื่อทำเป็นเอกสารประเด็นปัญหาที่เรียกว่า อิสชูบุค (Issues Book) ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและภาพอนาคตหรือทางออกที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่เขียนอย่างเป็นกลาง เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการดำเนินการในระยะที่สองคือการประชาเสวนาหาทางออก ข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อสรุป จากงานวิจัยนี้ ทำให้เห็นว่าความเข้าใจในกระบวนการของ “การประชาเสวนาหาทางออก” ตามที่คาดหวังไว้ว่าการหาทางออกของความขัดแย้งโดยเฉพาะหลัก การแก้ปัญหาที่หวังผลออกมาเป็นชนะ-ชนะนั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย จึงต้องใช้เวลาและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงต้องให้ความรู้ในระดับที่จะสามารถมาสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ พบว่าขาดการมีส่วนร่วมและได้เกิดความขัดแย้งทั้งด้านข้อมูลความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานี้ได้มีความขัดแย้งที่ยากต่อการหาทางออก คือ ความขัดแย้งด้านค่านิยมและความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่ยากต่อการเจรจา ดังนั้นในกระบวนการการทำงานจึงต้องยึดหลักของการแก้ปัญหาและการป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการทำงานวิจัยนี้ คือ มีกติกาของการทำงาน ผู้วิจัยพบว่าเกือบจะทุกฝ่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นตรงกันว่าการให้แรงจูงใจโดยการใช้ระบบ P4P นั้นดี มีประโยชน์ แต่ควรที่จะมีการปรับปรุงในรายละเอียด ได้แก่ ปรับค่าคะแนนให้ไม่รู้สึกเหลื่อมล้ำมากนัก ให้มีเครื่องมือ โดยเฉพาะระบบไอที (IT) ช่วยในการลงข้อมูลให้มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางมากกว่าให้โรงพยาบาลหารเอาเองจากเงินบำรุง ให้อิสระในการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในระดับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ในรายละเอียดให้มีการประเมินเชิงคุณภาพประกอบ ให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นระบบของกระทรวงเองที่ไม่ใช่เอาระบบของมหาวิทยาลัยมาใช้ อาจเรียกว่า การประเมินสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการการบริการสังคมen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1072562 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพen_US
dc.title.alternativePublic Deliberative Process to Build Consensus in the Development of Justice Motivation System for the Health Personnels and Health Care System in Thailanden_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoW76 ว426ก 2557en_US
dc.identifier.contactno57-019en_US
dc.subject.keywordค่าตอบแทนen_US
dc.subject.keywordทรัพยากรบุคคลen_US
.custom.citationวันชัย วัฒนศัพท์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์, ศิรินาถ ตงศิริ, ชนัญญา กาสินพิลา and สุจินันท์ หรสิทธิ์. "การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ." 2557. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3988">http://hdl.handle.net/11228/3988</a>.
.custom.total_download226
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2093.pdf
Size: 1.197Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record