Show simple item record

การติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

dc.contributor.authorวัชรา ริ้วไพบูลย์th_TH
dc.contributor.authorWatchara Riewpaibulen_US
dc.contributor.authorแพรว เอี่ยมน้อยth_TH
dc.contributor.authorอัปสร จินดาพงษ์th_TH
dc.contributor.authorPraew Eiamnoien_US
dc.contributor.authorApsorn Jindapongen_US
dc.contributor.authorวรรณพร บุญเรืองth_TH
dc.contributor.authorWannaporn Boonruengen_US
dc.date.accessioned2015-05-11T03:39:12Z
dc.date.available2015-05-11T03:39:12Z
dc.date.issued2558-03
dc.identifier.isbn9789742992194
dc.identifier.otherhs2152en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4252
dc.description.abstractสืบเนื่องจาก นโยบายการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training, O&M training) สำหรับคนตาบอดภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน และมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ระบุให้สนับสนุนการสร้างกลไกความเป็นเจ้าของร่วมกันทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดบริการขององค์กรคนตาบอด จึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือระหว่างสปสช.กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2557 สปสช.สนับสนุนให้มูลนิธิธรรมิกชนฯ จัดบริการ O&M ให้คนตาบอด จำนวน 150 คน ให้แล้วเสร็จในเวลา 6 เดือน โดยสนับสนุนงบประมาณ 8,500 บาทต่อราย ทั้งนี้ให้การจัดบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดการติดตามประเมินผลครั้งนี้ ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม-ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการจัดบริการ O&M ของมูลนิธิธรรมิกชนฯ และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางสนับสนุนองค์กรเพื่อคนตาบอด/องค์กรคนพิการ ให้สามารถเป็นหน่วยร่วมจัดบริการ O&M ของสปสช.ทั้งนี้ขอบเขตการประเมิน รวมถึงผล 1) การบรรลุเป้าหมายจำนวนคนตาบอด/สายตาเลือนรางที่ได้รับบริการ 2) จำนวนครูฝึก O&M ที่ให้บริการ 3) หลักสูตรที่ให้บริการคนตาบอด 4) ผลลัพธ์/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมกรณีศึกษา 5) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 6) ความสามารถในการจัดบริการตามมาตรฐานกลาง ที่สปสช.กำหนด 7) ความสามารถพัฒนาบทบาทความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ และ 7) กลไกประสานงานสนับสนุน (งบประมาณ/การบริหารจัดการ/อื่นๆ) ระหว่างมูลนิธิธรรมิกชนฯ กับสปสช.ส่วนกลาง, เขต และจังหวัด ตลอดจนศูนย์บริการ O&M ของ รพ. ในพื้นที่ ทำการเก็บข้อมูลทุกหน่วยบริการด้วยแนวคำถามโดยวิธีสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลผลลัพธ์และความพึงพอใจผู้รับบริการจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของผู้รับบริการทั้งหมด โดยเลือกตัวอย่างกระจายตามหน่วยบริการทุกสาขาด้วยสัดส่วนเดียวกัน ผลการประเมินพบว่า มูลนิธิธรรมิกชนฯ มีการจัดบริการกระจายอยู่ใน 10 จาก 12 สาขาย่อยของมูลนิธิธรรมิกชนฯ ซึ่งกระจายอยู่ในทั้งสี่ภาคทั่วประเทศ โดยสามารถให้บริการได้ 150 ราย ครบตามจำนวนภายในเวลา 6 เดือนตามที่กำหนด การบริการเป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการและมาตรฐานครูฝึกที่กำหนด และ การติดตามผลลัพธ์ จำนวน 74 ราย (ประมาณร้อยละ 50 ของผู้รับบริการทั้งหมด) พบว่า ร้อยละ 98 ผู้รับบริการไม่มีความยากลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน และการเคลื่อนที่ในบ้าน แต่ประมาณร้อยละ 54 ยังมีความยากลำบากในการทำสวน ร้อยละ 36 ยังยากลำบากในการทำอาหาร และร้อยละ 33 ยังมีความยากลำบากในการเคลื่อนที่นอกบ้าน ทั้งนี้ส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนที่ในบ้าน การออกสังคม มีเพื่อนมากขึ้น การมีโอกาสฝึกอาชีพ และ ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ยกเว้นเรื่องการมีโอกาสตรวจสุขภาพ กับการมีโอกาสทางการศึกษายังพึงพอใจค่อนข้างน้อย ข้อจำกัดในการบริการที่พบคือ การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล ในพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตา และการจัดทำฐานข้อมูลคนตาบอดที่มารับ บริการเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ในขณะที่มีข้อเด่นในการดำเนินการหลายประการ เช่น การมีสาขาที่กระจายตัวทั่วประเทศ และสามารถช่วยเหลือกันในแง่กำลังคน ครูฝึกที่เสริมกันให้ได้ตามมาตรฐาน การมีมาตรการจัดบริการทั้งในที่ตั้งซึ่งเป็นโรงเรียน และศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพ และแบบเชิงรุกที่ลงไปในชุมชน การมีความเชี่ยวชาญและเป็นศูนย์บริการด้านอื่นๆ สำหรับคนตาบอดทำให้สามารถส่งต่อเพื่อฟื้นฟูด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือเป็นหน่วยงานมืออาชีพด้านบริการ คนตาบอด ที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนงานนี้อย่างจริงจังเต็มเวลาth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectคนพิการth_TH
dc.subjectการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์th_TH
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoHV1626 ว384ก 2558
.custom.citationวัชรา ริ้วไพบูลย์, Watchara Riewpaibul, แพรว เอี่ยมน้อย, อัปสร จินดาพงษ์, Praew Eiamnoi, Apsorn Jindapong, วรรณพร บุญเรือง and Wannaporn Boonrueng. "การติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4252">http://hdl.handle.net/11228/4252</a>.
.custom.total_download100
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year9

Fulltext
Icon
Name: hs2152.pdf
Size: 19.49Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record