Show simple item record

การวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลัง และความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค

dc.contributor.authorปิยะ หาญวรวงศ์ชัยth_TH
dc.contributor.authorPiya Hanvoravongchaien_US
dc.contributor.authorจุรีรัตน์ กิจสมพรth_TH
dc.contributor.authorJureerat KijSompornen_US
dc.contributor.authorจุฬารัตน์ ห้าวหาญth_TH
dc.contributor.authorสุรศักดิ์ สุนทรth_TH
dc.contributor.authorวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัยth_TH
dc.contributor.authorWilailuk Ruangrattanatraien_US
dc.date.accessioned2015-08-04T04:11:16Z
dc.date.available2015-08-04T04:11:16Z
dc.date.issued2558-06-30
dc.identifier.otherhs2171
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4294
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการการวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลัง และความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (ระดับเขตบริการสุขภาพ จังหวัด และอำเภอ) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โดยรวม ดังระบุไว้ในเอกสารโครงการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อวิเคราะห์หลักการและแนวทางในการกำหนดกรอบอัตรากำลังและความก้าวหน้าของบุคลากรระดับบริหารในเขตบริการสุขภาพ 2. เพื่อวิเคราะห์งาน ภาระงาน ของบุคลากร ในระดับบริหาร ของหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (ระดับเขตบริการสุขภาพ จังหวัด และอำเภอ) 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค กับหน่วยราชการอื่น และองค์กรรูปแบบอื่น 4. เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและพัฒนาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรระดับบริหารแต่ละตำแหน่งภายใต้สถานการณ์การอภิบาลระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จากการปฏิรูประบบสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ 5. เพื่อประมาณการกรอบอัตรากำลัง ของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึง ก. สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการบุคลากรระดับบริหาร ของ เขต จังหวัด อำเภอ ● เมื่อเปรียบเทียบ ภาระงาน ในปัจจุบัน และภาระงานหลังการปฏิรูป ● เมื่อเปรียบเทียบ หน่วยบริหารระดับพื้นที่ของ สป.สธ. กับ หน่วยคล้ายกันของกระทรวงหรือหน่วยงานอื่น ข. กรอบแนวคิด หลักการ เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดแนวทางความก้าวหน้า ของบุคลากรระดับบริหาร ในแต่ละระดับพื้นที่ รวมถึงการคาดการณ์จำนวนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญที่ควรมีทั้งที่ระดับ สสอ. สสจ. (รวมหัวหน้าฝ่ายภายใน สสจ. เช่น คุ้มครอง พัฒนาบุคลากร บริหาร ยุทธศาสตร์ ทันตสาธารณสุข) และ ผู้บริหารระดับเขต (รวมอัตราตำแหน่งใหม่ที่จำเป็นต้องมีที่ระดับเขต) ค. การศึกษากรอบแนวคิดและหลักการกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ จะครอบคลุมเรื่อง ● ระดับและตำแหน่งประเภทใด เป็น บริหาร หรือ วิชาการ หรือ บริการ ● ความก้าวหน้า ควรวัดจากอะไร ● เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง (อวช.) ควรเป็นอย่างไรไม่ทำผลงานวิชาการได้หรือไม่ ● การจัดการตำแหน่ง ควรมีการตัดสินใจที่หน่วยงานและระดับใด สามารถทำได้โดยไม่ต้องยุบตำแหน่งได้หรือไม่ โดยอาจจัดทำเป็นทางเลือกโดยคำนึงถึงเงื่อนไขของ กพ. ในปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในอนาคต, การกำหนดแนวทางความก้าวหน้าตามภาระงานที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาหลักเกณฑ์ ความเป็นไปได้ ที่จะใช้พิจารณาความก้าวหน้า ทั้งนี้ การศึกษานี้จะไม่รวมบุคลากรกลุ่มปฏิบัติการ และไม่รวมบุคลากรของหน่วยงานในส่วนกลางth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHuman resourceen_US
dc.subjectบุคลากรสาธารณสุขth_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพth_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลัง และความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคth_TH
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoW76 ป621ก 2558
dc.identifier.contactno57-065
.custom.citationปิยะ หาญวรวงศ์ชัย, Piya Hanvoravongchai, จุรีรัตน์ กิจสมพร, Jureerat KijSomporn, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, สุรศักดิ์ สุนทร, วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย and Wilailuk Ruangrattanatrai. "การวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลัง และความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4294">http://hdl.handle.net/11228/4294</a>.
.custom.total_download350
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year13

Fulltext
Icon
Name: hs2171.zip
Size: 4.036Mb
Format: application/zip
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record