Show simple item record

Concepts and Practices of Community-Based Health Interventions for Vulnerable Populations in Thailand: a Qualitative Study

dc.contributor.authorบวรศม ลีระพันธ์th_TH
dc.contributor.authorBorwornsom Leerapanen_EN
dc.contributor.authorไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาลth_TH
dc.contributor.authorPaibul Suriyawongpaisalen_EN
dc.contributor.authorสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์th_TH
dc.contributor.authorSamrit Srithamrongsawaten_EN
dc.contributor.authorวิชช์ เกษมทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorVijj Kasemsupen_EN
dc.contributor.authorนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์th_TH
dc.contributor.authorNawanan Theera-ampornpunten_EN
dc.contributor.authorฉัตรชัย อิ่มอารมย์th_TH
dc.contributor.authorChatchai Im-Aromen_EN
dc.contributor.authorรัศมี ตันศิริสิทธิกุลth_TH
dc.contributor.authorRassamee Tansirisithikulen_EN
dc.contributor.authorวิชัย เอกพลากรth_TH
dc.contributor.authorWichai Aekplakornen_EN
dc.date.accessioned2017-01-10T07:10:04Z
dc.date.available2017-01-10T07:10:04Z
dc.date.issued2559-12
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) : 442-464th_TH
dc.identifier.issn0858-9437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4630
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง สำหรับนำไปสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ระเบียบวิธีศึกษา : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาการดำเนินโครงการดังกล่าวใน 8 พื้นที่ ได้แก่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก, อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, อ.ด่านซ้าย จ.เลย, อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา, อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี, อ.กงหรา จ.พัทลุง และ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่วม และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ thematic content analysis ผลการศึกษา : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ประเด็นรองทั้งหมด 13 ประเด็น และสรุปได้เป็นประเด็นหลักที่ค้นพบใหม่ทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเข้าใจที่สับสนเกี่ยวกับแนวคิดประชากรกลุ่มเปราะบางทางสุขภาพในบริบทของประเทศไทย 2) โครงการที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางเกิดจากการริเริ่มของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3) ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนของกลุ่มประชากรเปราะบางขึ้นอยู่กับการออกแบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับลักษณะความเปราะบาง และ 4) โครงการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนเกิดจากภาวะผู้นำของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การอภิปราย : ประเทศไทยมีการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง แต่คณะทำงานในแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจในการทำงานในเรื่องนี้แตกต่างไปจากวรรณกรรมเรื่องประชากรกลุ่มเปราะบางทางสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพควรกำหนดเกณฑ์การจำแนกประชากรกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพในบริบทของไทยให้มีความชัดเจนมากขึ้น และใช้การพิจารณาเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาความเป็นธรรมด้านสุขภาพในระบบสุขภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ ควรมีระบบสนับสนุนให้เแต่ละพื้นที่มีความคล่องตัวในการปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสารสนเทศด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่เพื่อใช้ในการพัฒนานโยบายแบบอิงหลักฐาน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลตามนโยบายอย่างเป็นระบบth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectอนามัยชุมชนth_TH
dc.subjectบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectอนามัย, การบริการth_TH
dc.titleแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeConcepts and Practices of Community-Based Health Interventions for Vulnerable Populations in Thailand: a Qualitative Studyen_EN
dc.typeArticleth_TH
dc.description.abstractalternativeObjective: To synthesize lessons learned from the existing community-based health interventions for vulnerable populations in Thai contexts in order to create policy recommendations for further health systems development and response to health needs of vulnerable populations. Methods: This study utilized qualitative study design to investigate and compare community-based health interventions for vulnerable populations in eight district health systems (DHS) of Thailand, including Umphang, Ubolratana, Dan Sai, Khon Buri, Kuchinarai, Lam Sonthi, Kong Rha, and Khlong Khlung. Qualitative data were collected from the local practitioners by semi-structured interviews, focus-group interviews, and non-participant observations, and were synthesized by thematic content analysis. Results: Content analysis reveals four emerging themes. First, sense-making of the vulnerable population concept was challenging for practitioners in Thai contexts. Second, effective community interventions for vulnerable populations were initiated by local practitioners, not from policy and planning at the national level. Third, effectiveness of community interventions for vulnerable populations depends on services design being customized to the nature of vulnerability. Lastly, traits of local leadership, not authority, are necessary for creating and implementing sustainable community-based health interventions for vulnerable populations. Discussions: Despite no mutual understanding of the vulnerable population concept in Thai contexts, we found strong evidence of innovative community-based health interventions in Thailand. To scale up such programs, policymakers should create criteria to help practitioners identify vulnerable populations in their contexts, allow for contextualizing health needs of different vulnerable populations, and put more emphasis on developing information systems at both the national and the local level, so there will be more systematic monitoring and evaluation of community-based health interventions for vulnerable populations in Thailand.en_EN
.custom.citationบวรศม ลีระพันธ์, Borwornsom Leerapan, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, Paibul Suriyawongpaisal, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, Samrit Srithamrongsawat, วิชช์ เกษมทรัพย์, Vijj Kasemsup, นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์, Nawanan Theera-ampornpunt, ฉัตรชัย อิ่มอารมย์, Chatchai Im-Arom, รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, Rassamee Tansirisithikul, วิชัย เอกพลากร and Wichai Aekplakorn. "แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4630">http://hdl.handle.net/11228/4630</a>.
.custom.total_download2227
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month15
.custom.downloaded_this_year175
.custom.downloaded_fiscal_year223

Fulltext
Icon
Name: hsri_journal_v10n ...
Size: 269.5Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1296]
    บทความวิชาการ

Show simple item record