Show simple item record

Journal of Health Systems Research Vol.12 No.3 July-September 2018

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteen_US
dc.contributor.editorศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยth_TH
dc.contributor.editorSupasit Pannarunothaien_EN
dc.date.accessioned2018-09-28T09:56:13Z
dc.date.available2018-09-28T09:56:13Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 12,3 (ก.ค.-ก.ย. 2561)th_TH
dc.identifier.issn0858-9437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4947
dc.description.abstractวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ คือ เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 โดย ศิรินาถ เทียนทอง, อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง และวลัยพร พัชรนฤมล นิพนธ์ต้นฉบับ 12 บทความ คือ 1) ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายระบบประกันสุขภาพภาครัฐและขอใช้สิทธิ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)” โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และพงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ 2) การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย โดย ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ และคณะ 3) การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณและสถานการณ์การให้วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ โดย หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ และคณะ 4) สถานการณ์การใช้ยาต้านจุลชีพและความรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 โดย สุณิชา ชานวาทิก และคณะ 5) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย ภาสกร สวนเรือง, อาณัติ วรรณศรี และสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 6) การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย โดย จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์, ศิราภรณ์ สวัสดิวร และประภาศรี กาบจันทร์ 7) การศึกษาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับให้บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย โดย อรพรรณ อ่อนจร และคณะ 8) สถานการณ์ความพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการที่จำเป็นของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชน โดย โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ 9) การศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาดในระบบข้อมูลสุขภาพด้วยการทำแผนที่ Dasymetric โดย พิมพ์พลอย เผือกพ่วง และพัฒนา ราชวงศ์ 10) ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย โดย รัตน์สีดา ผลเจริญ, บรรจบ ศรีภา และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ 11) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการประเมินความคุ้มค่าของ Valganciclovir ชนิดรับประทานและ Ganciclovir ชนิดฉีดในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสในผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดย พรรณนภา สังข์มาลา และ 12) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย ธนวัฒน์ สุวัฒนกุลth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Care Systemen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.titleวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561th_TH
dc.title.alternativeJournal of Health Systems Research Vol.12 No.3 July-September 2018en_US
dc.typeArticleth_TH
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561." 2018. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4947">http://hdl.handle.net/11228/4947</a>.
.custom.total_download3975
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month16
.custom.downloaded_this_year807
.custom.downloaded_fiscal_year1251

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v12n3.pdf
Size: 9.245Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1165]
    บทความวิชาการ

Show simple item record