Show simple item record

Attitude of native population (and concerned government agencies) towards migrant workers in Thailand in the context of Public Health, Economic Impact and National Security

dc.contributor.authorยงยุทธ แฉล้มวงษ์th_TH
dc.contributor.authorYongyuth Chalamwongen_US
dc.contributor.authorสิริมา มงคลสัมฤทธิ์th_TH
dc.contributor.authorSirima Mongkolsomliten_US
dc.contributor.authorสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์th_TH
dc.contributor.authorSrawooth Paitoonpongen_US
dc.contributor.authorกัญญาภัค เงาศรีth_TH
dc.contributor.authorKanyaphak Ngaosrien_US
dc.contributor.authorขวัญกมล ถนัดค้าth_TH
dc.contributor.authorKwankamon Thanadkahen_US
dc.contributor.authorราตรี ประสมทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorRatree Prasomsupen_US
dc.contributor.authorอัจฉรียา ตันมันทองth_TH
dc.contributor.authorAchareeya Tunmuntongen_US
dc.contributor.authorสุนีย์ แซ่คูth_TH
dc.contributor.authorSunee Sae-Khooen_US
dc.date.accessioned2018-12-07T02:33:53Z
dc.date.available2018-12-07T02:33:53Z
dc.date.issued2561-09-14
dc.identifier.otherhs2459
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4963
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการและปรับปรุงระบบหลักประกันและบริการทางสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยอาศัยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานสู่การพัฒนาตามแผนงานวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยสวรส. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินการวิจัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมี รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยและนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ในมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงของประเทศและเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของทัศนคติของคนไทยต่อนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Research Synthesis) ที่ผสมผสานการศึกษาวิจัยเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสนทนากลุ่มย่อย ผลการศึกษาโดยสรุปชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติมีความหลากหลาย ทั้งด้านดีและไม่ดี เป็นพลวัตรกันในมิติต่างๆ ตามบริบทของคนไทย เช่น คนไทยทั่วไป แรงงานไทย นายจ้างไทย เจ้าหน้าที่และบุคลากรไทยฯลฯ ในช่วงเวลาของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น สำหรับการกำหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นภายใต้แบบแผนทางความคิดที่ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ จึงทำให้ผู้กำหนดนโยบายออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบการและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ แบบแผนทางความคิดที่ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงของประเทศยังมีอิทธิพลครอบคลุมไปในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสาธารณสุข ด้วยคนไทยมีความรู้สึกนึกคิด โดยมีเหตุผลประกอบและส่งผลต่อการแสดงท่าทีต่อแรงงานข้ามชาติที่แตกต่างหลากหลาย ในมิติด้านสาธารณสุข ในมิติด้านเศรษฐกิจ ในมิติด้านความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นปัจจัยกำหนดสำคัญที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการแสดงออกของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจบริบทในมิติต่างๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันของคนทุกคน ประเด็นดังกล่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพราะจะนำไปสู่การรับรู้สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมซึ่งกันและกันของคนไทยและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การสร้างเวทีของการมีส่วนร่วมระหว่างคนไทยกับแรงงานข้ามชาติให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จะสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในการรับรู้และเข้าใจวีถีชีวิตของแรงงานข้ามชาตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมองความคิดและท่าทีที่คนไทยจะแสดงออกต่อแรงงานข้ามชาติได้ดีขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectแรงงานข้ามชาติth_TH
dc.subjectMigrant Workersen_US
dc.subjectแรงงานต่างด้าวth_TH
dc.subjectForeign Workersen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศth_TH
dc.title.alternativeAttitude of native population (and concerned government agencies) towards migrant workers in Thailand in the context of Public Health, Economic Impact and National Securityen_US
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeHealth Systems Research Institute (HSRI) is committed to develop a guideline for the management and improvement of healthcare system for migrant workers in Thailand, by relying on knowledge and empirical data as a basis for development. The Thailand Development Research Institute (TDRI) has received research grants from HSRI to conduct research on the attitude of Thais towards migrant workers in public health, economic and security aspects of Thailand, with Dr. Yongyuth Chalermwong being the head of this project. This research aims to study and synthesize the government policies and regulations on the attitudes of Thais (and government) toward migrant workers in dimensions of public health, economic and national security. Also, to study a linkage of Thai (and government) attitudes towards management policies related to migrant worker. The study concludes that the Thais attitude towards migrant workers are diverse, both positive and negative, depending on which group of Thais, such as locals, Thai workers, Thai officers, Thai employers, and so on, and their interaction. The policy for managing migrants was established under the concept of maintaining national security which regulates policies for migrants very strictly. In addition, the concept of maintaining the country’s security is influenced by economic and public health dimensions. The feeling of Thais expressed through their actions towards migrant workers varies in different dimensions. In terms of public health, In the economic dimension, on the national security aspect. This study also pointed out the important determinant of attitudes of Thai people towards migrant workers in appropriate forms of communication. To create a contextual understanding of each dimension, it involves the coexistence of Thais and migrants. This issue is important to all parties because it will lead to situational awareness. This will be very useful for policy making. In addition, by creating a platform for Thais and migrant workers to participate together, it will create a major turning point in the perception and understanding of migrants' lives, leading to a change of attitude, and a better view from Thais toward migrant workers.en_US
dc.identifier.callnoHD4813 ย126ท 2561
dc.identifier.contactno60-081
.custom.citationยงยุทธ แฉล้มวงษ์, Yongyuth Chalamwong, สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, Sirima Mongkolsomlit, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, Srawooth Paitoonpong, กัญญาภัค เงาศรี, Kanyaphak Ngaosri, ขวัญกมล ถนัดค้า, Kwankamon Thanadkah, ราตรี ประสมทรัพย์, Ratree Prasomsup, อัจฉรียา ตันมันทอง, Achareeya Tunmuntong, สุนีย์ แซ่คู and Sunee Sae-Khoo. "ทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ." 2561. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4963">http://hdl.handle.net/11228/4963</a>.
.custom.total_download84
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year10
.custom.downloaded_fiscal_year17

Fulltext
Icon
Name: hs2459.pdf
Size: 4.023Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record