Show simple item record

Journal of Health Systems Research Vol.12 No.4 October-December 2018

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteth_TH
dc.contributor.editorศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยth_TH
dc.contributor.editorSupasit Pannarunothaien_EN
dc.date.accessioned2018-12-28T06:56:16Z
dc.date.available2018-12-28T06:56:16Z
dc.date.issued2561-12
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 12,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561)th_TH
dc.identifier.issn0858-9437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5002
dc.description.abstractวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองของการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และนิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ 2) ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 3) การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 4) รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ 5) ผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 6) ประสิทธิผลของบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 7) ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 8) การเข้าถึงบริการทันตกรรมประเภทต่างๆ ของประชากรไทย 9) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 10) การจัดลำดับความสำคัญภาวะสุขภาพและโรคไม่ติดต่อของคนต่างด้าวในประเทศไทย 11) ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย และ 12) ต้นทุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพ 8th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectNon-communicable Diseaseth_TH
dc.subjectโรคไม่ติดต่อth_TH
dc.subjectโรคไม่ติดต่อ--การป้องกันและควบคุมth_TH
dc.subjectNon-communicable Disease--prevention and Controlth_TH
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขth_TH
dc.subjectPublic health administrationth_TH
dc.titleวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561th_TH
dc.title.alternativeJournal of Health Systems Research Vol.12 No.4 October-December 2018th_TH
dc.typeArticleth_TH
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561." 2561. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5002">http://hdl.handle.net/11228/5002</a>.
.custom.total_download7186
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month3
.custom.downloaded_this_year1456
.custom.downloaded_fiscal_year212

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v12n4.pdf
Size: 13.76Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1310]
    บทความวิชาการ

Show simple item record