Show simple item record

Implementation of KhunLook Application: a Model for Health Supervision at Well Child Clinic

dc.contributor.authorรสวันต์ อารีมิตรth_TH
dc.contributor.authorRosawan Areemitth_TH
dc.contributor.authorสุชาอร แสงนิพันธ์กูลth_TH
dc.contributor.authorSuchaorn Saengnipanthkulth_TH
dc.contributor.authorผกากรอง ลุมพิกานนท์th_TH
dc.contributor.authorPagakrong Lumbiganonth_TH
dc.contributor.authorสุมิตร สุตราth_TH
dc.contributor.authorSumitr Sutrath_TH
dc.contributor.authorกุลวดี ศรีพานิชกุลชัยth_TH
dc.contributor.authorKunwadee Sripanidkulchaith_TH
dc.date.accessioned2021-03-18T07:47:29Z
dc.date.available2021-03-18T07:47:29Z
dc.date.issued2563-12
dc.identifier.otherhs2650
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5323
dc.description.abstractเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ด้านพัฒนาการของเด็กไทยช่วงวัย 0-5 ปี พบว่า มีเด็กที่สงสัยว่าพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 26 ส่วนเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 61.5 เท่านั้น ซึ่งหากเด็กและวัยรุ่นได้รับการเลี้ยงดูและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ มีความสุขและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไปในอนาคต การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทำผ่านหลายภาคส่วน เช่น แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในคลินิกสุขภาพเด็กดี ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน ครูอาจารย์ในโรงเรียนระดับต่างๆ รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีความสำคัญในการช่วยค้นหาปัญหาด้านสุขภาพเด็ก โดยมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็นหลักสำคัญในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กที่ใช้สื่อสารระหว่างกัน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 คณะนักวิจัยได้เริ่มวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์คุณลูก (www.khunlook.com) และแอปพลิเคชันคุณลูก (KhunLook) สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ พัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลดความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการที่ล่าช้าและการเจริญเติบโตผิดปกติ แอปพลิเคชันคุณลูกสามารถใช้ในการประเมินดูแลติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ที่มีการปรับเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้เร็วยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแอปพลิเคชันคุณลูกมาใช้ประโยชน์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ซึ่งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสุขภาพโดยศึกษาต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกในคลินิกสุขภาพเด็กดี โดยเน้นการให้ความสำคัญ Empowerment กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก โดยศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ การใช้เครื่องมือ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย (Thai Health Literacy Scales) ความพึงพอใจและความถี่ก่อนการใช้และหลังการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกของกลุ่มผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก อีกทั้ง ศึกษาความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันคุณลูกของกลุ่มแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข รวมถึงความสมบูรณ์และคุณภาพบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ผลสรุป การออกแบบและศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแอปพลิเคชันคุณลูกมาใช้ประโยชน์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ในกลุ่มผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ทำให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันคุณลูกมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกด้าน ผู้ปกครองสามารถประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและการได้รับภูมิคุ้มกันของเด็กได้สอดคล้องกับที่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขประเมิน และมีความสอดคล้องมากกว่าผู้ปกครองที่ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประเมินเกือบทุกด้าน ผู้ปกครองทั้งกลุ่มอายุ < 35 ปี และ ≥ 35 ปี และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่จบการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรีหรือสูงกว่า ให้ความเห็นว่าแอปพลิเคชันคุณลูกใช้ง่ายกว่าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แอปพลิเคชันคุณลูกออกแบบมาเพื่อใช้ควบคู่กับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก มีข้อดีที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ข้อมูลทันสมัย สามารถ Back up ข้อมูลได้พบว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก และแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบูรณาการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี โดยหากจำเป็นต้องเลือกเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชันคุณลูกth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectพัฒนาการเด็กth_TH
dc.subjectเด็ก--สุขภาพและอนามัยth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพ--ในวัยทารกและวัยเด็กth_TH
dc.subjectMobile Applicationth_TH
dc.subjectผลิตภัณฑ์ วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Products, Vaccines and Technologies)th_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดีth_TH
dc.title.alternativeImplementation of KhunLook Application: a Model for Health Supervision at Well Child Clinicth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoWS105 ร176ต 2563
dc.identifier.contactno62-049
dc.subject.keywordคลินิกสุขภาพเด็กดีth_TH
dc.subject.keywordแอปพลิเคชันคุณลูกth_TH
.custom.citationรสวันต์ อารีมิตร, Rosawan Areemit, สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, Suchaorn Saengnipanthkul, ผกากรอง ลุมพิกานนท์, Pagakrong Lumbiganon, สุมิตร สุตรา, Sumitr Sutra, กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย and Kunwadee Sripanidkulchai. "ต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี." 2563. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5323">http://hdl.handle.net/11228/5323</a>.
.custom.total_download120
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year15
.custom.downloaded_fiscal_year28

Fulltext
Icon
Name: hs2650.pdf
Size: 4.192Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record