Show simple item record

Economic evaluation of posaconazole for treatment of invasive mucormycosis in patients with refractory or tolerance to amphotericin B

dc.contributor.authorณัฏฐิญา ค้าผลth_TH
dc.contributor.authorNattiya Kapolth_TH
dc.contributor.authorสุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวยth_TH
dc.contributor.authorSurasit Lochid-amnuayth_TH
dc.contributor.authorน้ำฝน ศรีบัณฑิตth_TH
dc.contributor.authorNamfon Sribunditth_TH
dc.contributor.authorสาวิณี โชคเฉลิมวงศ์th_TH
dc.contributor.authorSawinee Chokchalermwongth_TH
dc.date.accessioned2021-03-24T08:41:43Z
dc.date.available2021-03-24T08:41:43Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.otherhs2626
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5329
dc.description.abstractบทนำ: การติดเชื้อรามิวโคไมโคสิส (Mucormycosis) เป็นการติดเชื้อราชนิดรุนแรงที่มีการรุกรานเข้าสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ไซนัส เพดานปาก ลูกตา ปอด หัวใจและระบบประสาทส่วนกลาง เป็นโรคที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานและมีอัตราตายสูง ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้เร็วและให้การรักษาด้วยยาต้านเชื้อราที่เหมาะสม จะช่วยลดความพิการและอัตราการตายดังกล่าวได้ สำหรับการรักษา mucormycosis มียา amphotericin B เป็นยาหลักแต่มีความเป็นพิษต่อไตสูง ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่สามารถทนต่อยา amphotericin B ได้ และมีผู้ป่วยบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อยา amphotericin B ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นใช้ยา liposomal amphotericin B แทน ซึ่งปัจจุบันมียากลุ่ม triazole คือ posaconazole ที่มีรายงานผลการรักษาการติดเชื้อ mucormycosis แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาดังกล่าว ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยา posaconazole ในการรักษา mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองและไม่ทนต่อยา amphotericin B และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วย mucormycosis วิธีการศึกษา: เป็นการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ model-based ในการวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ (cost-utility analysis, CUA) ของการใช้ยา posaconazole ในการรักษา mucormycosis ด้วยแบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (decision tree model) เปรียบเทียบกับการใช้ยา liposomal amphotericin B ใน 2 กรณี วิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในระยะเวลา 90 วัน ด้วยมุมมองทางสังคม คำนวณหาผลลัพธ์ด้วยอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนแบบ one-way sensitivity analysis และ probabilistic sensitivity analysis ผลการศึกษา: การรักษาด้วยยา posaconazole ในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่ทนต่อยาและไม่ตอบสนองต่อยา amphotericin B มีต้นทุนการรักษารวม 362,986 และ 366,985 บาท ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าการรักษาด้วยยา liposomal amphotericin B และมีปีสุขภาวะสูงกว่าเท่ากับ 0.012 และ 0.101 ปี ตามลำดับ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มพบว่ายา posaconazole มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาผู้ป่วย mucormycosis ทั้งสองกรณี โดยมีงบประมาณรวมที่ประหยัดได้ 358 ล้านบาทต่อปี สรุปและข้อเสนอแนะ: การรักษาผู้ป่วย mucormycosis ด้วยยา posaconazole มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้ยา liposomal amphotericin B หากบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติจะส่งผลต่องบประมาณของประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี เหลือเพียง 162 ล้านบาท โดยจะทำให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาผู้ป่วยได้ 1,044 ล้านบาท ดังนั้น จึงควรพิจารณาเพิ่มยา posaconazole เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับการรักษาผู้ป่วย mucormycosis ที่ไม่ทนต่อยาและไม่ตอบสนองต่อยา amphotericin Bth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectเชื้อรา--การติดเชื้อth_TH
dc.subjectยา--ต้นทุนและประสิทธิผลth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ต้นทุนth_TH
dc.subjectเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา posaconazole ในการรักษา invasive mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองและไม่ทนต่อยา amphotericin Bth_TH
dc.title.alternativeEconomic evaluation of posaconazole for treatment of invasive mucormycosis in patients with refractory or tolerance to amphotericin Bth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoW74 ณ319ก 2564
dc.identifier.contactno61-039
.custom.citationณัฏฐิญา ค้าผล, Nattiya Kapol, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, Surasit Lochid-amnuay, น้ำฝน ศรีบัณฑิต, Namfon Sribundit, สาวิณี โชคเฉลิมวงศ์ and Sawinee Chokchalermwong. "การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา posaconazole ในการรักษา invasive mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองและไม่ทนต่อยา amphotericin B." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5329">http://hdl.handle.net/11228/5329</a>.
.custom.total_download75
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month9
.custom.downloaded_this_year35
.custom.downloaded_fiscal_year17

Fulltext
Icon
Name: hs2626.pdf
Size: 3.147Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record