Show simple item record

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563

dc.contributor.authorวิชัย เอกพลากรth_TH
dc.contributor.authorWichai Aekplakornth_TH
dc.contributor.authorหทัยชนก พรรคเจริญth_TH
dc.contributor.authorHataichanok Puckcharernth_TH
dc.contributor.authorวราภรณ์ เสถียรนพเก้าth_TH
dc.contributor.authorWarapone Satheannoppakaoth_TH
dc.date.accessioned2021-10-18T07:19:25Z
dc.date.available2021-10-18T07:19:25Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.isbn9786164436091
dc.identifier.otherhs2716
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5425
dc.description.abstractการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นการสำรวจระดับประเทศที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ดำเนินงานภาคสนามในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจมีทั้งในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโรคที่สามารถตรวจวัดพื้นฐาน ได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย ความดันโลหิต และการตรวจวัดน้ำตาล และไขมันในเลือด เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งในวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพอันดับต้นของสังคมในขณะนี้คือ โรคจากพฤติกรรรมทางสุขภาพ คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การสำรวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกายครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยที่แนวโน้มยังคงต้องได้รับการแก้ไข เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การมีกิจกรรมทางกายและการกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ ฯลฯ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพข้างต้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีผลต่ออุบัติการณ์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นภาระของผู้ป่วย ครอบครัว สังคม และระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นมาตรการป้องกันและลดภาระโรคเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญ ข้อมูลจากการสำรวจนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ประกอบในการประเมินและปรับนโยบายและมาตรการดำเนินการระบบสุขภาพ รวมทั้งการให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจนี้ยังเป็นฐานข้อมูลทำให้เกิดการศึกษาวิจัยในทางลึกเกี่ยวกับสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะประเด็นต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipมหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลth_TH
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการตรวจสุขภาพth_TH
dc.subjectอนามัย, การสำรวจth_TH
dc.subjectHealth Surveys--Thailandth_TH
dc.subjectHealth Surveys--Statisticsth_TH
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563th_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoWA900.JT3 ว543ก 2564
dc.subject.keywordHealth Examinationen_EN
.custom.citationวิชัย เอกพลากร, Wichai Aekplakorn, หทัยชนก พรรคเจริญ, Hataichanok Puckcharern, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า and Warapone Satheannoppakao. "การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5425">http://hdl.handle.net/11228/5425</a>.
.custom.total_download3191
.custom.downloaded_today3
.custom.downloaded_this_month22
.custom.downloaded_this_year245
.custom.downloaded_fiscal_year925
.custom.is_recommendedtrue

Fulltext
Icon
Name: hs2716.pdf
Size: 43.43Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record