Show simple item record

Journal of Health Systems Research Vol.17 No.2 April-June 2023

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteth_TH
dc.contributor.editorศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยth_TH
dc.contributor.editorSupasit Pannarunothaith_TH
dc.date.accessioned2023-06-29T07:05:43Z
dc.date.available2023-06-29T07:05:43Z
dc.date.issued2566-06
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 17,2 (เม.ย - มิ.ย. 2566)th_TH
dc.identifier.issn2672-9415
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5902
dc.description.abstractวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง ความเป็นธรรมในงานวิจัย: เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 11 บทความ ได้แก่ 1) รูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพดิจิทัล: ข้อเสนอสำหรับระบบสุขภาพไทย โดย บุญชัย กิจสนาโยธิน และคณะ 2) การศึกษาสถานการณ์และพยากรณ์การตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อตามเป้าหมายระดับโลก พ.ศ. 2543-2573 โดย ขนิษฐา กู้ศรีสกุล, ณัฐพัชร์ มรรคา และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ 3) ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา โดย นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และสิรินทร์ยา พูลเกิด 4) การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในประเทศไทย โดย พรทิพย์ วชิรดิลก และคณะ 5) ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปีในประเทศไทย โดย วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน และคณะ 6) ความชุกของโรคอ้วน โรคอ้วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดย กฤษณะ สุวรรณภูมิ และคณะ 7) การสำรวจทรัพยากรของโรงพยาบาลที่ให้บริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง โดย จิราธร สุตะวงศ์ และคณะ 8) ต้นทุนการจัดบริการผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้สูงอายุของโรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย โดย อุทุมพร วงษ์ศิลป์, ภาสกร สวนเรือง และ ตั้ว-ยู เฉิน 9) ต้นทุนรูปแบบบริการผู้ป่วยในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาล 5 แห่ง โดย อรทัย เขียวเจริญ และคณะ 10) ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม โดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ 11) ประสิทธิผลของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็มในการลดการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก บทปริทัศน์ จำนวน 1 บทความ ได้แก่ 1) ข้อเสนอการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดไรฝุ่นชนิดอมใต้ลิ้นและชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ร่วมกับโรคหืดในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดย ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ชนิดา จันทร์ทิม และไกลตา ศรีสิงห์th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectสาเหตุการตายth_TH
dc.subjectCause of Deathth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมอาหารth_TH
dc.subjectการพยาบาลฉุกเฉินth_TH
dc.subjectEmergency Medical Servicesth_TH
dc.subjectผู้ป่วยจิตเวชth_TH
dc.subjectเบาหวานth_TH
dc.subjectDiabetesth_TH
dc.subjectโรคอ้วนth_TH
dc.subjectObesityth_TH
dc.subjectโรคไตth_TH
dc.subjectKidney Diseasesth_TH
dc.subjectต้นทุนต่อหน่วยth_TH
dc.subjectCost-Benefit Analysisth_TH
dc.subjectโควิด-19 (โรค)th_TH
dc.subjectCOVID-19 (Disease)th_TH
dc.subjectโรคความดันโลหิตสูงth_TH
dc.subjectHypertensionth_TH
dc.subjectโรคหัวใจth_TH
dc.subjectโรคหลอดเลือดสมองth_TH
dc.subjectStroketh_TH
dc.subjectการบริหารโรงพยาบาลth_TH
dc.subjectHospital Administrationth_TH
dc.subjectภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันth_TH
dc.subjectAllergy and Immunologyth_TH
dc.titleวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566th_TH
dc.title.alternativeJournal of Health Systems Research Vol.17 No.2 April-June 2023th_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.subject.keywordโรงพยาบาลบุษราคัมth_TH
dc.subject.keywordโรงพยาบาลสนามth_TH
dc.subject.keywordField Hospitalth_TH
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566." 2566. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5902">http://hdl.handle.net/11228/5902</a>.
.custom.total_download1475
.custom.downloaded_today2
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year414
.custom.downloaded_fiscal_year947

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v17n2.pdf
Size: 13.62Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1324]
    บทความวิชาการ

Show simple item record