Show simple item record

Capacity-building for Health Policy and System Research in Thailand

dc.contributor.authorจอมขวัญ โยธาสมุทรth_TH
dc.contributor.authorJomkwan Yothasamuten_US
dc.contributor.authorอดุลย์ โมฮาราth_TH
dc.contributor.authorAdun Moharaen_US
dc.contributor.authorยศ ตีระวัฒนานนท์th_TH
dc.contributor.authorYot Teerawattananonen_US
dc.contributor.authorศรีเพ็ญ ตันติเวสสth_TH
dc.contributor.authorSripen Tantivessen_US
dc.contributor.authorลัดดา ดำริการเลิศen_US
dc.contributor.authorLadda Damrikarnlerden_US
dc.contributor.authorสุวรรณี ละออปักษิณth_TH
dc.contributor.authorSuwannee Laoopugsinen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2008-11-06T02:45:53Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:56:57Z
dc.date.available2008-11-06T02:45:53Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:56:57Z
dc.date.issued2551en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : 388-400en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/693en_US
dc.description.abstractการสร้างขีดความสามารถของการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพนั้นมีความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดศักยภาพที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางด้านสุขภาพที่ตั้งไว้ ปัจจุบันการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบาย ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุน ขาดระบบที่จะส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่ไม่ได้คุณภาพตามมา การเพิ่มขีดความสามารถของการวิจัยจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะมาขัดขวางการดำเนินไปของวงจรดังกล่าว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยนโยบายและระบบสาธารณสุข วิธีศึกษา การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทยที่นำเสนอในบทความนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การทบทวนวรรณกรรม (2) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายคือองค์กรเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อทราบสถานะและช่องว่างของขีดความสามารถ และ (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อศึกษาประสบการณ์ของทั้ง 3 หน่วยงานในด้านการสร้างขีดความสามารถ ผลการศึกษาส่วนแรกได้แก่คำจำกัดความของการสร้างขีดความสามารถและแนวทางที่เป็นไปใด้ในการสร้างขีดความสามารถ นอกจากนั้นในส่วนของผลจากการวิจัยเบื้องต้นยังให้เห็นความต้องการอย่างเร่งด่วนในการสร้างขีดความสามารถการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกและระดับหน่วยงานในรูปแบบการศึกษาต่อ และการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมจากผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายและสาธารณะในการจัดลำดับความสำคัญของการทำวิจัย การทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษาประสบการณ์ของทั้ง 3 หน่วยงาน พบปัจจัยสำเร็จหลายประการ ได้แก่ ผู้นำ ลักษณะทุนที่มีขนาดใหญ่ ระยะเวลานาน และมีความยืดหยุ่น จำนวนคนที่เพียงพอในการสร้างงานวิจัยและผลักดันผลงานวิจัย ความหลากหลายในด้านสาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากร และงานวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงนโยบาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้นำไปใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะในการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพสำหรับหน่วยงานวิจัยนโยบายและระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.titleการสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeCapacity-building for Health Policy and System Research in Thailanden_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeCapacity-building for health policy and systems research (HPSR) is a vital component in supporting health system capacity in order to achieve certain health goals. Currently, a number of obstacles prohibit the use of HPSR in real policy decision-making. These include selective use of evidence to support previously set policy agenda, inadequate funding and support for HPSR, inadequate human resources and poor research capacity, resulting in low-quality research. It is belived that capacity-building for HPSR would help break the above-mentioned vicious cycle. This paper is aimed at informing all stakeholders about the potential approaches to build up HPSR capacity. It was conducted by (a) reviewing the literature, (b) using a questionnaire survey of existing research capacity within the Health Systems Research Institute (HSRI) network aimed at identifying capacity gaps and the current practices in building up research capacity, and (c) in-depth interviews with key persons of leading research institutes, namely, the International Health Policy Program (IHPP), Epidemiology Unit of the Prince of Songkhla University, and the Thai Research Fund, to learn from their experiences in capacity-building. Definitions of capacity-building and HPSR, and the potential approaches for building research capacity were given. Results from the survey indicated that there is an urgent need to build up research capacity at both the individual and research institute levels through formal and informal education, networking, involvement of policy actors and the public in setting up research agendas, conducting research and disseminating the research results. Lessons learned from the leading research institutes revealed several key successes, including leadership, long-term and flexible research grants, critical mass, multidisciplinary teams, and relevant policy research. At the end of the paper, the information gathered was used to construct recommendations for HPSR capacity-building in health research institutes.en_US
dc.subject.keywordการสร้างขีดความสามารถen_US
dc.subject.keywordการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพen_US
dc.subject.keywordสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subject.keywordCapacity Buildingen_US
dc.subject.keywordHealth Policyen_US
dc.subject.keywordHealth Systems Research Instituteen_US
.custom.citationจอมขวัญ โยธาสมุทร, Jomkwan Yothasamut, อดุลย์ โมฮารา, Adun Mohara, ยศ ตีระวัฒนานนท์, Yot Teerawattananon, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, Sripen Tantivess, ลัดดา ดำริการเลิศ, Ladda Damrikarnlerd, สุวรรณี ละออปักษิณ and Suwannee Laoopugsin. "การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/693">http://hdl.handle.net/11228/693</a>.
.custom.total_download498
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month6
.custom.downloaded_this_year24
.custom.downloaded_fiscal_year35

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v2n3 ...
Size: 403.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record