Now showing items 21-40 of 81

  • การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป (แบบ ELISA และ แบบรวดเร็ว) เพื่อตรวจหา antifilarial IgG4 ที่จำเพาะต่อพยาธิเท้าช้างโดยใช้ ecombinant antigen 

   สิริจิต วงศ์กำชัย; Sirichit Wongkamchai; ลัดดาวัลย์ โควาวิเศษสุต; Ladawan Khowawisetsut; ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์; Patimaporn Wongprompitak; สุมาศ ลอยเมฆ; Sumas Loymek; ศันสนีย์ โรจนพนัส; Sunsanee Rojanapanus; ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร; Thawornchai Limjindaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   โรคเท้าช้างเกิดจากพยาธิฟิลาเรีย ได้แก่ Wuchereria bancroti, Brugia malayi, B. timori โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค โรคเท้าช้างเป็นโรคอันดับสองที่ทำให้เกิดความพิการ ซึ่งก่อปัญหาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในเขตร้อนและชิดเขตร ...
  • การพัฒนาชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนนิวคลีโอฟอสมินในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์เพื่อการรักษาอย่างแม่นยำ 

   สุวิทย์ ด้วงมะโน; Suwit Duagmano; วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ; Wuttichote Jansaento; ทรงยศ อนุชปรีดา; Songyot Anuchapreeda; จินตนา ยาโนละ; Jintana Yanola; อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์; Adisak Tantiworawit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การกลายพันธุ์ (mutation) ของยีนนิวคลีโอฟอสมิน (nucleophosmin; NPM1) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลที่พบมากที่สุดในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ (acute myelogenous leukemia; AML) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีจำน ...
  • การพัฒนาชุดวินิจฉัยโรคพิธิโอซีสในคนและในสัตว์ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี 

   อลิสา (เดือนเพ็ญ) แสนดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-30)
   โรค pythiosis เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลชีพ Pythium insidiosum การเกิดโรคพบในคนและสัตว์มีรายงานการติดเชื้อทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตสภาพอากาศร้อน กึ่งร้อน และอบอุ่น พบการติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วโล ...
  • การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง 

   สุภาพร มัชฌิมะปุระ; Supaporn Muchimapura; จินตนาภรณ์ วัฒนธร; Jintanaporn Wattanathorn; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao; เทอดไทย ทองอุ่น; Terdthai Tongun; ปณคพร วรรณานนท์; Panakaporn Wannanont; วิภาวี ทูคำมี; Wipawee Tukum-mee; กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot; ธนากร ปัญญา; Thanakorn Panya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายสาธารณสุขรายปีและคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดจนผลิตภาพของประเทศ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการรักษาภาวะดังกล่าวยังคงจำกัดเนื่องจากผู้ป่วยจากโ ...
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดอิมัลเจลจากควอลัมเซนซิงโมเลกุลชนิดทริปโตฟอลเพื่อการร่วมรักษาเชื้อราก่อโรคในกลุ่ม Scedosporium spp. และเชื้อราที่มีรายงานการดื้อยาต้านเชื้อรามาตรฐาน 

   ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร; Passanesh Sukphopetch; ธิตินันท์ กิติสิน; Thitinan Kitisin; วัชรมาศ ม่วงแก้ว; Watcharamat Muangkaew; ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์; Natthawut Thitipramote; อานนท์ พัดเกิด; Arnon Pudgerd (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   ปัจจุบันเชื้อราก่อโรคในคนที่มีรายงานการดื้อยามีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้เชื้อรากลุ่มดื้อยาต้านเชื้อรามาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่ม Azole ที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อราในกลุ่ม Candida albicans และ Aspergillus fumigatus กลุ่มที่พบรายงา ...
  • การพัฒนายาต้านไวรัสเดงกี่จากสารประกอบธรรมชาติและอนุพันธ์โดยใช้การปรับโครงสร้างสารตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์และผลการยับยั้งไวรัสในเซลล์ 

   ศิวะพร บุณยทรัพยากร; Siwaporn Boonyasuppayakorn; วรินทร ชวศิริ; Warinthorn Chavasiri; ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล; Thanyada Rungrotmongkol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02)
   การติดเชื้อไวรัสเดงกี่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งยังไม่มีการรักษาจำเพาะในปัจจุบัน การศึกษาก่อนหน้าพบว่าสารเคมีกลุ่มไครซินและฟลาวาโนนมีคุณสมบัติยับยั้งไวรัสเดงกี่ได้ จากการศึกษานี้พบว่าสารประกอบไครซินที่ผ่านการดัดแปรโ ...
  • การพัฒนายาแอนติบอดีต้นแบบต่อ PD-1 เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด 

   ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trairak Pisitkun; ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์; Nattiya Hirankarn; ชาติกร บุญไกร; Chatikorn Boonkrai; ทศพล วงศ์ทางประเสริฐ; Tossapon Wongtangprasert; ธนปติ ผาคำ; Tanapati Phakham; ฑิตยา อุดมสรรพ์; Thittaya Audomsun; ชฎาพร อรรถกิจบัญชา; Chadaporn Attakitbancha; พิจิตรา แซ่เล้า; Pijitra Saelao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักในประเทศไทย ซึ่งวิธีการรักษาหลักของโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการใช้ฮอร์โมนแล้ว ยังมีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ...
  • การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากระบาดของโควิด-19 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สราพร มัทยาท; Saraporn Mattayart; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; ภัทรพงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; พีระเดช สำรวมรัมย์; Pheeradetch Samroumram; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; อนันต์ กนกศิลป์; Anant Kanoksilp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์ทางไกล และระบบการจัดการยาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 2) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยล้าง ...
  • การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง (ปีที่ 1) 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsa-nguan; เอกชัย คำลือ; Ekkachai Kumlue; เกียรติชัย สุภามณี; Kiatchai Supamanee; ฉัตรฤดี ดำรงพานิชชัย; Chatrudee Damrongpanitchai; ณัฐดนัย ใชยนต์; Natdanai Chaiyon; ดวงเดือน เนตรวงศ์; Duangduen Netewong; ทรามวัย หลวงจินา; Sarmwai Luangjina; ทัศวรรณ กันธิมา; Tassawan Kuntima; ธงชัย ตั้งจิตต์; Thongchai Tangchit; มัสลิน จันทร์ผา; Muslin Chanpa; บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์; Boonchai Chaiyasirinroje; รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ; Ratchanit Ratchakit Nedsuwan; ศุภชัย พลรัฐ; Supachai Polrat; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; Surasit Bupachat; สุรีรัตน์ ท้าวถึง; Sureerat Thawthong; เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช; Sawanee Plienpanich; อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; Amornrat Wiriyaprasobchok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์, 2563-12)
   ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลกรายงานต่อเนื่องทุกปีว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมาก การตีตราวัณโรค (stigma) และความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการยุติวัณโรคและมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อยุติวัณโรค ...
  • การพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับตรวจหาแอคติวิตี้ของเอนไซม์โปรตีเอส และอินทิเกรส ของเอชไอวี-1 เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่ 

   ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา; Chatchai Tayapiwatana; วัชระ กสิณฤกษ์; Watchara Kasinrerk; ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ; Khuanchai Supparatpinyo; Cressey, Timothy; เครซี่, ทิโมที; รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์; Rachaneekorn Jevprasesphant; ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ; Supachai Sakkhachornphop; กุลธิดา กิติดี; Kuntida Kitidee; สาวิตรี นะงอลา; Sawitree Nangola (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย ปัจจุบันการรักษาโรคเอดส์จะใช้สูตรยาต้านไวรัสที่เรียกว่า highly active retroviral therapy หรือ HAART โดยสูตรยาดังกล่าวสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส และช่วยรักษาระดับของเซลล์ ...
  • การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 

   พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา; Pasin Israsena; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; พรเทพ เกษมศิริ; Pornthep Kasemsiri; อนุกูล น้อยไม้; Anukool Noymai; สังวรณ์ ศรีสุทัศน์; Sangvorn Seesutas; ธราพงษ์ สูญราช; Tharaphong Soonrach; ศิวัตม์ สายบัว; Siwat Saibua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   โครงการวิจัย เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้คัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้สามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีราคาประหยัด โดยใช้เทคนิคการคัดกรองการได้ยินโดยการชี้ภาพที่สอดคล้องจากการฟังเสียงพูดภาษาไทย ...
  • การพัฒนาเก้าอี้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขึ้นลงพื้นต่างระดับอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

   มนูกิจ พานิชกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   รถเข็นเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดิน การที่จะใช้รถเข็นได้นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้กำลังจากมือในการควบคุมการเคลื่อนที่ของล้อซ้ายและขวา เพื่อบังคับการเคลื่อนที่หรือเลี้ยวของรถเข็น ...
  • การพัฒนาเข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

   นันทน์ ถาวรังกูร; Nandh Thavarungkul; นคร ศรีสุขุมบวรชัย; Nakorn Srisukhumbowornchai; นภฉัตร ธารีลาภ; Napachat Tareelap; ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์; Choochat Nitipanyawong; อารมย์ ขุนภาษี; Arom Khunphasee; เกศินี ศรีรักษาสินธุ์; Kaysinee Sriraksasin (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โครงการวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาเข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขึ้นจากการเคลือบเข็มฉีดยาทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง การศึกษาข้อมู ...
  • การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟแวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ 

   สะการะ ตันโสภณ; สุเมธ เหมะวัฒนะชัย; ชินภัทร์ จิระวรพงศ์; สมจิต รวมสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถบอกความคิด ความรู้สึกหรือความต้องการของตนเองได้ ...
  • การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ปีที่ 1 

   รุ่งโรจน์ พิทยศิริ; อรอนงค์ จิตรกฤษฏากุล; จิรดา ศรีเงิน; ชูศักดิ์ ธนวัฒโน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   จุดประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนของอาการสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่น และศึกษาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่น เพื่อนำมาใช้ทดแทนการให้คะแนนอาการสั่นในกา ...
  • การพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ 

   รัมภา บุญสินสุข; สายธิดา ลาภอนันตสิน; ชุธิพัธ จิววะสังข์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. ศึกษาความสามารถและความแม่นยำในการระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ ...
  • การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของเลือดแบบไม่รุกล้ำเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ 

   ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์; Yodchanan Wongsawat; ประพัฒน์ สุริยผล; Prapat Suriyaphol; กนกวรรณ ศรีรักษา; Kanokwan Sriruksa; ดำรง ไม้เรียง; Dumrong Mairiang; ปรีดา มาลาสิทธิ์; Prida Malasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   โรคไข้เลือดออกเดงกี่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย ช่วงหนึ่งในการดำเนินโรคไข้เลือดออกเดงกี่จะเป็นช่วงวิกฤต ซึ่งผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ จากสาเหตุสำคัญ คือ การรั่วของพลาสมาออกจากหลอดเลือด ทำให้เลือดมีคว ...
  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลดภาวะเครียดและวิตกกังวลจากผลกระทบ COVID-19 สำหรับประชาชน 

   เอื้อญาติ ชูชื่น; Uayart Chuchuen; ปวีณา นันทวิสิทธิ์; Pavena Nuntawisit; Pfaff, Glenn; นันทา ชัยพิชิตพันธ์; Nanta Chaipichitpan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพในเดือนเมษายน ค.ศ. 2020 จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบนี้ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ดังนั้น การดูแลตนเองเพื่อลดควา ...
   Tags:
  • การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ในประเทศไทย 

   จิราพร ลิ้มปานานนท์; Jiraporn Limpananont; วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร; Worawit Kittiwongsunthorn; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; Rungpetch Sakulbumrungsil; วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน; Wilailuck Tuntayothin; กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย; Kunwadee Sripanidkulchai; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ; Mukdavan Prakobvaitayakit; สิริลักษณ์ บัวเจริญ; Siriluk Buacharoen; อาทิตย์ สอดแสงอรุณงาม; Atit Sodsangaroonngam; ศิริรัตน์ ตันปิชาติ; Sirirat Tunpichart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09-30)
   ปัจจุบัน สภาเภสัชกรรมได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกลที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ...
  • การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์และทีมสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขต 7 ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

   กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   ภูมิหลังและเหตุผล โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ทีมสุขภาพจะใช้ข้อมูลจากแนวเวชปฏิบัติของประเทศในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแนวเวชปฏิบัติดั้งเดิมจะอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือไฟล์ pdf ...