Now showing items 1570-1589 of 1822

  • สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่ 1สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ 

   พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์; ดวงฤดี ลาศุขะ; พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์; นฤมนัส คอวนิช; ทศพร คำผลศิริ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-12)
   โครงการการศึกษาสถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาดัชนีวัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน เป็นโครงการความร่วมมือของเครือข่ายนักวิชาการและผู้ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุหรือทำงานในองค์กรด้านผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนัก ...
  • สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ 

   ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์; ดวงฤดี ลาศุขะ; พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์; นฤมนัส คอวนิช; ทศพร คำผลศิริ (สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-12)
   การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อจะนําไปใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของตัวชี้วัดสุขภาพ ...
  • สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ปี2554 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-07)
   รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อการติดตาม ประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภ ...
  • สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553] 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2011)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว ...
  • สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553] 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2011)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว ...
  • สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; วารุณี ฟองแก้ว; จุฑามาศ โชติบาง; สุกัญญา ปริสัญญกุล; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; Chiang Mai University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพยาบาลในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาระบบบริการสุขภาพ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบสุขภาพไทยและบทบาทของพยาบาลและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ...
  • สถานการณ์สถานะสุขภาพในเด็กและเยาวชน 

   ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง ในปี พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์สูงสุด และมีแนวโน้มที่ลดลงในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทันตกรรมในเด็กและเยาวชนจะกล่าวถึงทั้งเรื่องของสภาว ...
  • สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

   วารุณี จิตอารี; Warunee Chitaree; สุรัตน์ หงห์สิบสอง; คนึงนุช สังกากาศ; Surat Hongsisong; Khnuenit SangKhaKhat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการทำการเกษตรในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเพิ่มปริมาณผลผลิต ลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม เพื่อให้สามารถจำหน่ายและแข่งขันในท้องตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริ ...
  • สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย 

   พัฒนา มูลพฤกษ์; Patana Mulpuk; ดนยา วงศ์ศิริกุล; ปรีชา ลอเสรีวานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   การศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทยการเพิ่มประชากรของประเทศไทยจาก 26 ล้านคนเป็น 62 ล้านคนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มีการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง ประชากรเมืองของประเทศมีประมาณ 15 ล้านคน กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางก ...
  • สถานการณ์สุขภาพท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคมภาคเหนือ 

   เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; Tepin Phacharanurak; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Social Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมภาคเหนือเป็นไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าพื้นบ้าน การบริการและการท่องเที่ยวได้ส่งผลให้สังคมภาคเหนือเร่งรีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยาย ...
  • สถานการณ์สุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 

   รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Kiakrai Sritanawiboolchai; Penphapa Siwirot; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
  • สถานการณ์หมอพื้นบ้านในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2009)
   ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 13 กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นนายทะเบียนกลาง และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่ร่วมก ...
  • สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทยการทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอแนะ 

   ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-03)
   โรคติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของทั่วโลกและรวมทั้งของประเทศไทย มีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราเสียชีวิตสูงในลำดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ...
  • สถานการณ์และควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ภาพสะท้อนของการคิดและวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 

   เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   สถานการณ์และการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย: ภาพสะท้อนของการคิดและวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข สองปัญหาหลักที่สำคัญสำหรับการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย คือ การขาดแคลนการพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ๆ และ การเพิ่มจำนวนผู้ที ...
  • สถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะจากความรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2007-09)
   วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงโดยสังเขป ตามประเภทความรุนแรงดังนี้ 1.1 ความรุนแรงต่อเด็ก 1.2 ความรุนแรงในครอบครัว 1.3 การฆ่าตัวตาย 1.4 ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ...
  • สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

   ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Pharichat Wisutisamajar; วิเชียร จาฏุพจน์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; วินิจ ชุมนูรักษ์; นิกร ยางทอง; ศิริบูรณ์ ลัพถิตโร; สุวรรณา ปัตตะพัฒน์; ดุลยวิช เกรียงสุวรรณ; Wichiar Jatuphot; Apinun Khamnalrat; Winit Chumnurak; Nikhon Yangthong; Siribun Laktitaro; Suwanna Phataphan; Dulayawit Khriansuwan; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; Prince of Songkhla University. Faculty of Environmental Management (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมจากกลุ่มตัวอย่างคือ พื้นที่ปลูกผักเชิงธุรกิจ หมู่ 10, 11 พื้นที่ปลูกผักบริเวณบ้านหมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และพื้นที่ปลูกผักน้อยหรือไม่ปลูกผักหมู่ 7, 9, 12, 13 เมื่อพิจาร ...
  • สถานการณ์และผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 

   สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009-10)
   ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 มีกรอบวงเงิน 2,364 ล้านบาท เพื่อเป็นแผนแม่บทกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนาภูมิปัญญาไท ...
  • สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553 

   สุริยะ วงศ์คงคาเทพ; ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; ชาญชัย พิณเมืองงาม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2010-02-10)
   รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของประเทศไทย (2) ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและแผนงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ...
  • สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 

   กุศล สุนทรธาดา; Kusol Soonthorndhada; อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; สุรีย์พร พันนึ่ง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 1998)
   สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย ที่อยู่ในรูปของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารเชิงนโยบาย ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphaypkin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ธันวา เอี่ยมงาม; Aphisom Intaralawan; Thanwa Iamngam; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; Mae Fah Luang University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงผลการดําเนินงานด้านกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ...