Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาและผลิตต้นแบบสติกเกอร์ใส (COVID GUARD) ทางการแพทย์ 

   ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา; Chayanisa Chitichotpanya; มัณฑนา จริยาบูรณ์; Manthana Jariyaboon; พร้อมสิน มาศรีนวล; Promsin Masrinoul; จักรพันธ์ โคมัยกุล; Jukrapun Komaikul; พิศุทธิ์สรัล ชิติโชติปัญญา; Pisutsaran Chitichotpanya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   โครงการวิจัยนี้เป็นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเป็นมาตรการเสริมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถป้องกัน ลดการแพร่กระจายและลดการระบาดของโรค ทำให้พื้นผิววัสดุและสิ่งแวดล้อมปราศจากการสะสมของเชื้อโรคโดย ...
  • การพัฒนาและผลิตต้นแบบเสื้อบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยตนเอง แบบซักได้ 

   ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา; Chayanisa Chitichotpanya; มัณฑนา จริยาบูรณ์; Manthana Jariyaboon; พร้อมสิน มาศรีนวล; Promsin Masrinoul; จักรพันธ์ โคมัยกุล; Jukrapun Komaikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02)
   โครงการวิจัยนี้เป็นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด–19 โดยนำนวัตกรรม Ag–TiO2/WPU Nanocomposite มาเคลือบลงบนผ้าทีซี เพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อต้นแบบบุคลากรทางการแพทย์ ...