Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การทบทวนวรรณกรรม 

   วิเชียร เกิดสุข; Vichiar Kerdsuk; สุพัตรา ชาติบัญชาชัย; นาถธิดา วีระปรียางกูร; นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์; สุภาณี พิมพ์สมาน; สง่า ไฝเจริญมงคล; สุปรีดา อดุลยานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546)
   การทบทวนวรรณกรรมจากการทำเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความและรายงาน ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม สภาพนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสา ...
  • องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

   นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; Nongluck Suphanchaimat; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ; ธนพรรณ ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเกิดประชาคมตำบลและองค์กรทางสังคมในชุมชนตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีวิจัยเชิงวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ...