Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

      นงลักษณ์ เทศนา; จมาภรณ์ ใจภักดี; บุญทนากร พรหมภักดี; กนกพร พินิจลึก; Nongluck Tesana; Jamabhorn Jaipakdee; Boontanakorn Prompukdee; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development; R&D) เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ...