Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 

   จเร วิชาไทย; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วัชรา ริ้วไพบูลย์; สุกัลยา คงสวัสดิ์; นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์; แพรว เอี่ยมน้อย; พัฒนาวิไล อินใหม (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองภายหลังถูกจำหน่ายจากโรงพยาบาลในจังหวัดตัวอย่างที่มีการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ ค่อนข้างก้าวหน้า (กาฬสินธุ์ เลย ...
  • การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วิทยา ชาติบัญชาชัย; อนุชา เศรษฐเสถียร; จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์; นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์; พัฒนาวิไล อินใหม; ประไพร อุตมา (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)