Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; วรรณวลี คชสวัสดิ์; Wanwalee Kochasawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03)
   การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความบกพร่องและความพิการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาหรือข้ ...
  • รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

   วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; Wimolrat Puwarawuttipanit; จงกลวรรณ มุกสิกทอง; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; วารุณี พลิกบัว; ปิโยรส เกษตรกาลาม์; สิริกาญจน์ หาญรบ; วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ; ลินจง โปธิบาล; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; สุนิภา ชินวุฒิ; ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; ศรีสุดา เอกลัคนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยคัดเลือกงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นรายงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยและต ...