Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การทบทวนวรรณกรรม 

      วิเชียร เกิดสุข; Vichiar Kerdsuk; สุพัตรา ชาติบัญชาชัย; นาถธิดา วีระปรียางกูร; นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์; สุภาณี พิมพ์สมาน; สง่า ไฝเจริญมงคล; สุปรีดา อดุลยานนท์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546)
      การทบทวนวรรณกรรมจากการทำเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความและรายงาน ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม สภาพนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสา ...