Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      อรสา กนกวงศ์; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
      การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เป็นประมวลข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เรื่อง คือ 1) การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพ ...