Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินความยั่งยืนของกระบวนการสื่อสาร ทางสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

      สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ; Suttilak Smitasiri; ธรา วิริยะพานิช; อรพินธ์ บรรจง; อทิตดา บุญประเดิม; จรณะ ทรัพย์สุวรรณ; วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
      การประเมินความยั่งยืนของกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายงานวิจัยนี้เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดำเนินการ คือ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษหลังจากโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอส ...