Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง 

      วชิรา กสิโกศล; Wachira Kasikoosol; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; สมพร โชติวิทยธารากร; สุนทรี ภานุทัต; เฉลิมศรี นันทวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้มีการจัดบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นบริการที่อยู่ใกล้บ้าน ...