Now showing items 1-1 of 1

    • สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ 

      รัฐพล อ้นแฉ่ง; วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์; ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
      ในปัจจุบันข่าวคราวปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยได้รับการกล่าวถึงน้อยลง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจะหมดไป ในทางตรงกันข้าม ปัญหามลพิษกลับปรากฏอยู่ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศมากขึ้นโดยไม่เป็นข่าว ...